Foto: Eva Dalin
Elev i grundskolan, klass 8, Trädgårdsstadsskolan i Tullinge

Sverige är det enda land bland de nordiska länderna som har ett signifikant bättre resultat i läsförståelse 2015 jämfört med 2012. En stor del av detta beror på att de svenska pojkarna har förbättrat sina resultat. I Sverige har också de elever som ofta använder datorer på sin fritid tydligt förbättrat sina resultat vilket inte är lika tydligt bland de övriga nordiska länderna. Särskilt är det de svenska pojkarna som använder datorer ofta på sin fritid som har lyckats bättre med läsningen i PISA 2015 än 2012.

Det är Ulf Fredriksson vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet som tillsammans med Maria Rasmusson vid Mittuniversitetet och Uppsala universitet som har kommit fram till detta. Upptäckten gjordes när de undersökte om bytet av testformat från papper och penna 2012 till dator 2015 kunde ha påverkat resultaten bland de nordiska eleverna. Deras slutsats var att det trots en del förändringar av mönster i elevsvaren inte går att säga att provformatet har påverkat resultaten.

Nordiska Ministerrådet håller konferens om PISA och TIMSS

Resultaten presenterades på Nordiska Ministerrådets konferens om PISA och TIMSS i slutet av september. De finns även att läsa i den nyligen publicerade boken ”Norrsken på TIMSS och PISA 2018”, där de artiklar som presenterades på konferensen finns med. I sju bidrag belystes de nordiska resultaten från olika perspektiv så som social bakgrund, lärarkvalité, elevers självvärdering, feedback, skillnader mellan storstad och landsbygd samt skillnader mellan olika provformat.

Northern Lights är ett återkommande arrangemang som genomförs av Nordiska Ministerrådet för att belysa resultat från stora internationella undersökningar ur ett nordiskt perspektiv. Denna gång var det resultaten från de senaste TIMSS och PISA undersökning som stod i centrum.

Presentationerna från konferensen och publikationen ”Northern Lights on TIMSS and PISA 2018” finns tillgängliga här