Utbildningshistoria är ett ungt men snabbt växande forskningsfält i Sverige. Det är starkt tvärvetenskapligt och utgörs av bland annat historiker, idéhistoriker, pedagoger, ekonomhistoriker, sociologer med flera. Gemensamt för dessa forskare är ett intresse för historiska studier av exempelvis utbildning, bildning, fostran, lärande och styrning.

En nordisk konferens i utbildningshistoria arrangeras med jämna mellanrum. Det finns också en nordisk tidskrift knuten till forskningsfältet (Nordic Journal of Educational History). Umeå och Uppsala universitet är idag särskilt starka utbildningshistoriska miljöer. Ambition är att även Stockholms universitet ska kunna utvecklas till en starkare utbildningshistorisk forskningsmiljö.

Ska fånga upp samarbetsmöjligheter

- Vi vet att det vid Stockholms universitet finns forskare vid flera olika institutioner som bedriver utbildningshistorisk forskning. Tydliga samarbeten råder det dock brist på. För att fånga upp alla forskare vid universitetet med ett intresse för denna inriktning vill vi starta ett institutions- och fakultetsöverskridande utbildningshistoriskt seminarium, säger Otso Kortekangas som är doktorand i historia vid universitetet och en av personerna bakom seminariet.

Seminariet kan fungera både som ett forum för forskare att ventilera sina utbildningshistoriska texter och som ett sammanhang där det mera allmänt går att diskutera trender och traditioner i utbildningshistorisk forskning. I förlängningen är förhoppningen att seminariet även kan leda till nya samarbeten kring såväl kurser som forskningsprojekt.

Ett av vårens seminarieteman var en presentation om ett forskningsprojekt om tävlan och undervisning. 

Under våren 2016 har det varit två seminarietillfällen och till hösten 2016 planeras ytterligare tre. Den som vill vara med på seminariets mejlinglista kan skicka ett mejl till joakim.landahl@edu.su.se.