En stor majoritet av de projekt som VR, genom den Utbildningsvetenskapliga kommittén, beviljat anslag för fokuserar på skola och förskola. Christian Lundahl kommer i sin forskning att närmare studera olika internationella jämförelser i ett historiskt perspektiv. I projektet medverkar också Joakim Landahl, Stockholms universitet, Martin Lawn och Sotira Grek från universitetet i Edinburgh.

Idag jämförs nationers skolor med hjälp av storskaliga internationella mätningar. Trots sin relativt korta historia har de etablerats som en nästan självklar måttstock på hur skolväsendet fungerar i ett land. Men även om PISA och motsvarande undersökningar har en kort historia är internationella jämförelser mellan nationer inte någon nyhet. Det här projektet handlar om de internationella jämförelsernas historia med fokus på vad som jämförts, hur jämförelserna gått till och vad de använts till.

Genom att särskilt studera Sveriges betydelse på utbildningsområdet i tidiga världsutställningar runt sekelskiftet 1900 och i internationella pedagogiska konferenser under 1920-1940 samt i de internationella kunskapsmätningarnas framväxt från 1950-talet till nutid, bidrar projektet till den teoretiska förståelsen av hur sociala och historiska processer formar specifika internationella pedagogiska ideal och/eller bidrar till att andra försvinner. Svensk utbildning på världsutställningar, Sveriges betydelse för forskningen kring internationella storskaliga studier respektive dessas effekter på svensk skola har endast sporadiskt, om alls, beskrivits i tidigrare forskning. Projektet bidrar således också till att fylla utbildningshistoriska luckor.