Stefan Lund är docent och lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Hans forskningsintresse riktar sig mot frågor om utbildningspolicy, ungas utbildningsval, skolsegregation, skolkulturer och hur symboliska gränser skapas, omformas och styr barn och ungas inkluderings- och exkluderingsprocesser i den mångkulturella skolan.

Stefan Lund om sin forskning

Foto: Linnéuniversitetet
Stefan Lund. Foto: Linnéuniversitetet

– Gemensamt för flertalet av mina senaste publikationer är intresset för hur elever med migrationserfarenheter - unga människor vars uppväxt i stor utsträckning har präglats av att de själva eller tidigare generationer i familjen har lämnat ett land för att flytta till Sverige - förhandlar och reflekterar över de symboliska gränser som skapar distinktioner mellan vi och dem, och hur detta i sin tur påverkar deras utbildningsval, skolgång och samhälleliga integration.

– I förhållande till forskningsområdets generella kanon, men också i relation till mina tidigare analyser inom samma område, sker här en analytisk fokusförskjutning mot att väga in mening och känslor som en strukturerande faktor i elevernas möte med skola och utbildning. Jag menar att denna analytiska betoning kan bidra till att komplimentera och utveckla ett forskningsområde som i stort intresserat sig för hur ungas agerande i förhållande till utbildningsinstitutioner handlar om social mobilitet och social reproduktion.

– Mina empiriska beskrivningar och analyser visar att ungas meningsskapande i förhållande till utbildning och lärande inte är given. Den skapas inte bortom dessa ungas medvetande, utan kan förhandlas och därmed förändras. Framförallt visar jag att unga med migrationserfarenheter aktivt reflekterar över tillhörighetens gränser. Inom och utom skolinstitutioner har de erfarenheter av att symbolisera den andre. Om att inte passa in. På olika sätt reflekterar de över och tolkar sådana situationer och drar egna slutsatser för hur de ska agera. I min tolkning symboliserar denna reflektion inte bara en stark önskan om att deras kulturella identiteter ska erkännas som en tillgång i skolan, utan också om en förhoppning om att inkorporeras i det svenska samhällets civila sfär. 

Titeln på antologin: Immigrant Incoropration, Education and the Boundaries of Belonging. New York: Palgrave Pivot, 2019.

Bokomslag

Bokpresentation på engelska

"In this edited volume, authors analyze how symbolic boundaries of belonging are negotiated and reflected upon by school actors in different educational contexts and how that contributes to a richer understanding of the ways in which "we-ness" acts as a fundamentally structuring force in immigrant incorporation. The analyses draw on cultural sociologist Jeffrey Alexander's work on civil sphere theory, thus grasping both the solidaristic dimensions of incorporation and processes of exclusion.

Chapters are guided by two major themes: school choice/ethnic school segregation and religion/faith in schooling. Both of these themes provide rich examples of how immigrant school actors negotiate the symbolic codes that define boundaries of belonging/non-belonging in different communities. This focus will broaden the understanding of how educational practices and formal schooling works in relation to immigrant incorporation into different school cultures, as well as in the Swedish civil sphere".

Läs mer här

Kontakt

Stefan Lund