Foto: Eva Dalin
Elev i grundskolan, klass 8, Trädgårdsstadsskolan i Tullinge. Foto: Eva Dalin

Nordiska Ministerrådet håller konferens om PISA och TIMSS resultat

Det finska Nationella Centret för Utbildningsutvärdering stod som värd för den av Nordiska Ministerrådet arrangerade konferensen om PISA och TIMSS resultat i nordisk belysning på Hanaholmen i Helsingfors 27 – 28 september. Konferensens rubrik, liksom titeln på boken med ett antal artiklar kring temat, var ”Northern Lights on TIMSS and PISA 2018” (”Norrsken på TIMSS och PISA 2018”). Ulf Fredriksson, från Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, var en av författarna som bidragit till boken och bland dem som presenterade sitt bidrag på konferensen.

Northern Lights är ett återkommande arrangemang som genomförs av Nordiska Ministerrådet för att belysa resultat från stora internationella undersökningar ur ett nordiskt perspektiv. Denna gång var det resultaten från de senaste TIMSS och PISA undersökningarna som stod i centrum. I sju bidrag belystes de nordiska resultaten i dessa internationella undersökningar från olika perspektiv så som social bakgrund, lärarkvalité, elevers självvärdering, feedback, skillnader mellan storstad och landsbygd samt skillnader mellan olika provformat.

Ulf Fredriksson, från Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, hade tillsammans med Maria Rasmusson, från Mittuniversitetet/Uppsala universitet, bidragit med en av de artiklar som ingick i boken. I sitt bidrag ”PISA, literacy and computer-based assessment” undersökte de om bytet av testformat från papper och penna 2012 till dator 2015 kan ha påverkat resultaten bland de nordiska eleverna. Deras slutsats var att det trots en del förändringar av mönster i elevsvaren inte går att klart säga att provformat påverkat resultaten. Däremot kunde de notera att de svenska eleverna stack ut i detta sammanhang. Sverige var det enda land bland de nordiska länderna som hade ett signifikant bättre resultat i läsförståelse på PISA 2015 jämfört med 2012 och en stor del av detta beror på att de svenska pojkarna har förbättrat sina resultat. I Sverige har också de elever som ofta använder datorer på sin fritid tydligt förbättrat sina resultat vilket inte är lika tydligt bland de övriga nordiska länderna. Särskilt är det bland de svenska eleverna pojkar som använder datorer ofta på sin fritid som lyckats bättre med läsningen i PISA 2015 än 2012.

Presentationerna från konferensen och publikationen ”Northern Lights on TIMSS and PISA 2018” finns tillgängliga på följande webbsida:

https://karvi.fi/sv/publication/northern-lights-on-timss-and-pisa-2018-2