Elias Schwieler
Elias Schwieler, docent

Elias Schwieler arbetar för närvarande med att slutföra arbetet med en ny bok om Hedeiggers sena filosofi i relation till litteratur, poesi och bildning/utbildning, tillsammans med James M. Magrini (College of Dupage, Illinois, USA). Den är planerad att publiceras av Routledge under 2017. Han deltar också i ett forskningsprojekt som beviljats finansiering från Vetenskapsrådet, på temat "Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner" (2017-2021). Läs mer om det forskningsprojektet här

Elias senaste publikationer är: 
Ekecrantz, S. & Schwieler, E. (2016) “Faculty attitudes and individual resistance to educational development – an international survey.” Journal of Faculty Development, 30(3), 21-30. 
Schwieler, E. & Ekecrantz, S. (2015) “Towards a Model of Teaching Disciplinary Boundaries – History with Literature and Literature with History: Theoretical Implications.” Arts and Humanities in Higher Education, DOI: 10.1177/1474022215572051.
Schwieler, E. & Magrini, J. M. (2015) “Meditative Thought and Gelassenheit in Heidegger’s Thought of the ‘Turn’: Releasing Ourselves to the Original Event of Learning.” Analysis and Metaphysics, 14, 7-37.

 

Niclas Rönnström, docent
Niclas Rönnström, docent

Niclas Rönnström har sitt forskningsintresse inom områdena kritiska utbildningsstudier, globalisering och kosmopolitanism inom utbildning, samt pedagogiskt och kommunikativt ledarskap med fokus på skola och utbildning. Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och han är projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola med syfte att utveckla samverkan och bygga kunskap nationellt med avseende på skolutveckling i skolor med stora utmaningar. 

Under 2016 startade han konferensserien Rektorsprogrammets forskningskonferens, han samarrangerade Skolledaren och forskningen 2016, samt symposiet Förbereder svensk utbildning för kosmopolitiskt medborgarskap. Niclas jobbar för närvarande med ett specialnummer för tidskriften Knowledge Cultures om kosmopolitanism och utbildning där hans eget bidrag främst handlar om att karaktärisera vad Educational cosmopolitanism kan innebära och kräva. Han är också redaktör för antologin Skolledarskap, forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt i vardagen som planeras ges ut 2017 på Natur och kultur.

Niclas senaste publikationer är:
Rönnström, N. (2016) “Education and Three Imaginaries of Global Citizenship”. In Papastephanou, Marianna (ed.) Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives. Springer Verlag.
Rönnström. N. (2016). “Education and the Need for Critical Social Imagination”. In Strand, T., Papastephanou, M, Smith, R. (eds.) Philosophy as Interplay and Dialogue: viewing landscapes within philosophy of education. Lit Verlag.
Rönnström. N. (2016). “Is there anything more to educational leadership than performance?”. Paper presented at the CSLEE Leadership and Values Conference, 22 October, London, Ontario, Canada.
Rönnström, N. (2015).”Educating Competitive Teachers for a Competitive Nation?”. Policy Futures in Education, 13, 6: 732-750.

Läs mer om Niclas Rönnströms forskning här
Pressmeddelande Stockholms universitet nav i "Samverkan för bästa skola"
Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016 Barns rättigheter - Skolans ansvar 
Symposium Förbereder svensk utbildning för kosmopolitiskt medborgarskap?
Skolledaren och forskningen konferens 2016 Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag - ledarens roll och ansvar?