Ny bok: Att leda skolor med stöd i forskning
Ny bok: Att leda skolor med stöd i forskning

Skolledare står inför utmaningen att kunna navigera i skolverksamhet som kännetecknas av tilltagande komplexitet, och att göra det med stöd i forskning och med vetenskapliga förhållningssätt. Denna utmaning blir tydlig i ljuset av följande frågor:

  • Hur kan förskolans och skolans ledare förstå relationen mellan forskning om och utövandet av skolledarskap?
  • I vilken utsträckning bör aktiviteter och beslut som rör skolverksamhet och skolförbättring ha stöd i forskning och inte endast i de berördas tycke och smak?
  • Vad talar för att stärkt förankring i forskning också främjar skolors resultat och elevers lärande?

I den här boken belyser flera forskare från olika discipliner dessa och liknande problem. De har gemensamt att de verkar inom det statliga Rektorsprogrammet. I boken nyanserar och exemplifierar de den komplexa relationen mellan forskning och vetenskap å ena sidan, och förskolors och skolors ledarskap å den andra. Hela tiden med konkret utgångspunkt i skolledares dagliga arbete och de förväntningar som ställs på dem.

Boken riktar sig främst till verksamma och blivande förskolechefer, rektorer och andra skolledare, men läses med behållning av alla som är intresserade av forskning om skolors ledarskap och hur detta ledarskap kan ses som ett fenomen i rörelse och förändring.

Niclas Rönnström, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Niclas Rönnström är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Han är utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet, och han medverkar också i ett nationellt forskarstöd inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola inom vilket han leder ett vetenskapligt råd. Niclas forskningsintresse är primärt globalisering, framgångsrik kommunikation, kommunikativ kompetens, medborgarbildning och ledarskap inom skola och utbildning.

 

 

Olof Johansson, professor i statsvetenskap, Umeå universitet

Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han medverkar i en grupp för ett nationellt forskarstöd inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. Johansson arbetar med olika forskningsprojekt kopplade till skolans ledning och styrning för ökad måluppfyllelse. Han är även ledamot av styrelsen för UCEAs internationella Centrum ’The Study of Ethics and Leadership” som är placerat vid University of Western Ontario.