De medverkande författarna har ett särskilt fokus på regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola, en nationellt reglerad satsning bland förskolor och skolor som berör hundratals huvudmän, skolor och förskolor som många gånger verkar under svåra omständigheter.

Antologin Att förbättra skolor med stöd i forskning belyser teman som: styrning av och samverkan kring skolutveckling, skolors förbättringskapacitet, organisering för professionellt samarbete och lärande samt utveckling av undervisningskvalitet och elevhälsoarbete. Här besvaras frågor som:

  • Hur kommer det sig att så många skolutvecklingsinsatser inte får avsedd effekt?
  • Vad innebär det att bygga skolors kapacitet för förbättring?
  • Hur kan man förstå ansvar, dialog och samarbete mellan styrkedjans aktörer?
  • Hur kan man gå till väga för att förbättra undervisningskvalitet?
  • Vad ska till för att elevhälsoarbete blir en viktig del i skolförbättring?
  • Hur kan man bedriva skolförbättring när problemen ofta är svårbemästrade och beror av skolors kultur, struktur och omständigheter?
Niclas Rönnström, docent, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet
Niclas Rönnström, docent, Stockholms universitet

Redaktörerna Niclas Rönnström, Stockholms universitet, och Olof Johansson, Umeå universitet, har samlat forskare från olika discipliner med ett gemensamt intresse för skolförbättring. Boken Att förbättra skolor med stöd i forskning vänder sig främst till skolhuvudmän, skolledare, lärare, förskolelärare och andra som ägnar sig åt att förbättra förskolor och skolor, men passar alla som vill förstå det mångbottnade skolförbättringsarbetets villkor, dynamik och aktörer.

Läs mer om antologin Att förbättra skolor med stöd i forskning

Kontakt vid Institutionen för pedagogik och didaktik:

Niclas Rönnström, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola.