Larissa Mickwitz
Larissa Mickwitz

Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson har erhållit forskningsbidrag från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, under en period av två år. I forskningsprojektet studeras Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning vid Stockholms universitet med fokus på deltagarnas utvecklingsprocess till professionella ”svenska lärare”.

Snabbspåret för lärare

Snabbspåret för lärare är en ny satsning inom regeringens etableringspolitik på arbetsmarknadsområdet för att öka de nyanländas anställningsbarhet inom ett bristyrke (SOU 2016). Statliga insatser att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom vuxen- och vidareutbildning har i Sverige i huvudsak varit generella, men snabbspårssatsningen är riktad till särskilda yrkesgrupper. Projektet avser att bidra med kunskap om nyanlända lärares väg mot att etablera sig inom sin profession i Sverige.

Studiens upplägg och genomförande

Anki Bengtsson
Anki Bengtsson

Utgångspunkten i studien är att Snabbspåret för lärare handlar om styrning på flera olika plan, men också om professionalisering. I projektet studeras deltagarnas professionsutveckling i spänningsfältet mellan den lärarprofession de har med sig från hemlandet och den som erbjuds i det svenska samhället. Genom att kombinera ett institutions- och ett professionsteoretiskt perspektiv möjliggörs en studie på flera nivåer av deltagarnas väg till att etablera sig som professionell lärare i den svenska skolan.

Varför ska ni studera snabbspåret?

- Vi tycker det ska bli intressant att studera mötet mellan det de har med sig i sin profession som lärare från sitt ursprungsland och den svenska lärarprofessionen. Vad händer i deras professionsutveckling under resan att bli svensk lärare?

Första kullen studenter på Snabbspåret vid Stockholms universistet. Foto: Vilhelm Stokstad
Första kullen studenter på Snabbspåret vid Stockholms universistet. Foto: Vilhelm Stokstad

Hur går studien till?

- På en policynivå analyseras centrala policydokument om Snabbspåret och på lokal nivå genomför vi observationer och intervjuer med deltagare, lärare och handledare.

Vad hoppas ni komma fram till?

- Centralt är att undersöka deltagarnas professionsutveckling. Det innebär exempelvis möjligheten att erhålla allmänhetens förtroende och legitimitet i sitt yrkesutövande för att kunna verka som professionella lärare i den svenska skolan.

Deltagare i projektet

Larissa Mickwitz (projektledare), larissa.mickwitz@edu.su.se
Anki Bengtsson, anki.bengtsson@edu.su.se

Var kan jag läsa mer?

Läs om Snabbspåret vid Stockholms universitet här
Läs om Larissa Mickwitz forskning här
Läs om Anki Bengtssons forskning här
Läs om IFAUs utlysning här