Daniel Lövheim, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Daniel Lövheim. Foto: Privat

Anslag: 5,6 miljoner 

Projektets namn: Elevrörelsen och skoldemokratin – Kollektiva formeringsprocesser, protestrepertoarer och publikt gensvar.

Huvudsökande: Daniel Lövheim (docent)

Medsökande: Joakim Landahl (professor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet)

Sammanfattning av projektet: Skolan har länge betraktats som en central plats för demokratisk fostran. Ändå har den historiska forskningen sällan intresserat sig för hur, varför och i vilken utsträckning de demokratiska idealen i praktiken fått eller inte fått en plats i skolan. Denna blinda fläck bottnar delvis i frånvaron av ett elevperspektiv inom utbildningshistorisk forskning. Projektet undersöker den svenska elevrörelsens utbildningspolitiska roll under perioden 1952-1989. Med den svenska elevrörelsen åsyftas hur svenska elever etablerat sig som en aktör på en nationell arena genom organisationer som SECO och Elevförbundet samt genom tidningar, möten, opinionsbildning, bojkotter, debattartiklar och protestmarscher. Den studerade perioden ramas in av två tydliga händelser: bildandet av Sveriges elevers centralorganisation SECO (1952) samt den stora protestmanifestationen som riktades mot nedskärningar i den statliga budgeten (1989). Syftet är att undersöka de historiskt föränderliga villkoren för och uttrycken för elevrörelsens etablering och inflytande över svensk skola. Fyra frågeställningar undersöks: Hur har elever formerat sig till ett kollektiv? Vilka skolproblem har elevrörelsen riktat sig in mot? Vilka sätt att protestera har utvecklats? Vilket gensvar har elevrörelsen haft i offentligheten?

Läs mer om utlysningen