Projektet får 4 800 000 kronor. 

Projektets namn: Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete. 

Huvudsökande: Marianne Teräs, docent, Ali Osman, docent, och Eva Eliasson, lektor.

Sammanfattning av projektet: Forskningsprojektets huvudsakliga mål är att identifiera faktorer som kan bidra till en hållbar integration av yrkeserfarna migranter i deras tidigare yrken i Sverige. Med yrkeserfarna migranter avses personer som har yrkeskunskaper som de erövrat i sina ursprungsländer. Yrkeskunskaper betraktas i det socio-kulturella situerade perspektivet som inbäddade i praktikgemenskaper. Studien fokuserar specifikt på tre olika yrkesområden: vård och omsorg, byggsektorn och livsmedelssektorn. Projektet kommer genom empiriska studier av olika arbetsplatspraktiker att ge ett värdefullt tillskott genom utökade kunskaper om migranters integration på arbetsplatser. Särskilt fokuseras den komplexitet som utmärker integration och vägar till yrkeslivet för yrkeserfarna migranter. Studiens resultat kommer att kunna användas av beslutsfattare, arbetsgivare och yrkesutövare som är involverade i att utforma och utvärdera system och utbildningsprogram för yrkeserfarna migranter.

Short summary of the project: The overall objective of the research project is to identify mechanisms that can contribute to a sustainable integration of skilled migrants in their vocations in Sweden. By skilled migrants, we mean persons with vocational skills from their country of origins. 

Our aim is to examine skilled migrants’ access and participation in their communities of practice at work. In the socio-cultural situated perspective, vocational knowledge is considered embedded in communities of practice. The study focuses specifically on three vocational areas: the health care sector, the construction sector and the food sector. The project will make a significant contribution by advancing knowledge of migrants’ integration in vocations and workplaces and providing practical insights from empirical work, specifically shedding light on the complexities affecting integration and pathways for skilled migrants. The findings of the project will be helpful to policy-makers, employers and practitioners involved in designing or evaluating schemes and pathways programs for skilled migrants.

Läs om utlysningen här 

 

Marianne Teräs, docent

 

Ali Osman, docent

 
Eva Eliasson

Eva Eliasson, lektor, fil. dr