Månadens profil

Månadens profil

 • Ny avhandling om barns lek 2017-05-08 Mimmi Waermö disputerar på en avhandling om barn i skolår 4 och 5 och deras lek under skoldagens raster med fokus på deras förhandling, deltagande och agens/agentskap. Resultaten visar att barnens förhandling i lekverksamhet här specifikt rör förhandling av medverkan, förhandling av krav och förväntningar samt förhandling av roller och regler.
 • Ny bok: Bortom PISA – internationell och jämförande pedagogik 2017-04-27 Antologin visar en genväg förbi den cementerade debatten om skolans tillstånd genom att uppmärksamma frågor, fenomen och processer som inte synliggörs i internationella mätningar. Redaktörer: Joakim Landahl och Christian Lundahl (Örebro universitet).
 • Vilka villkor behövs för att kvinnor ska kunna vara en del av samhällsförändringen i Egypten? 2017-03-08 Vilka förutsättningar behövs för att kvinnor i Egypten ska kunna vara en del i samhällsförändringen och vad motiverar kvinnor att motsätta sig de sociala, kulturella och politiska strukturerna, trots ofta höga personliga kostnader, är fokus i Christine Bendixens doktorsavhandling som hon försvarar den 10 mars.
 • Ruhi Tyson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Ny avhandling: Hur kan vi lära ut och synliggöra yrkesbildning och yrkesklokhet? 2017-02-24 Ruhi Tyson har skrivit en avhandling om hur vi kan lära ut och synliggöra yrkesbildning och yrkesklokhet. Studien bygger på fallstudier inom områdena hantverks-, vårdlärar- och fritidslärarutbildning. Syftet med studien är att berika vår förståelse av yrkespraktik och didaktik på en teoretisk, metodologisk och praktisk nivå. - Att lära ut ett yrke kräver didaktisk skicklighet, men vad är det? Genom att ta del av hur lärare gör kan vi få lyckade exempel att lära av, säger Ruhi Tyson.
 • Liz Adams Lyngbäck, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Ny avhandling: Att vara förälder till ett barn som använder cochleaimplantat 2017-01-30 Liz Adams Lyngbäck skriver i sin avhandling om erfarenheter hos föräldrar till döva barn som får ett cochleaimplantat och hur deras vardag gestaltar sig. "Vissa föräldrar tycks utveckla vad jag kallar dis/ability literacy som är en social litteracitet, det vill säga en social kunnighet som innefattar både medvetenhet och förmåga i att förstå barnet och andra som är likt barnet". Här berättar hon mer om sin studie.
 • Stokstad Stockholms universitet Att bli ”svensk lärare” - en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning 2017-03-02 Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson har beviljats 1,2 miljoner från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) för forskningsprojektet: Att bli ”svensk lärare" – en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. - Vi tycker det ska bli intressant att studera mötet mellan det de har med sig i sin profession som lärare från sitt ursprungsland och den svenska lärarprofessionen. Vad händer i deras professionsutveckling under resan att bli svensk lärare?, berättar de.
 • Hur förändringsaktörer möter motstånd 2016-12-19 Den som försöker att jobba för jämställdhet och mångfald inom organisationer möter ofta ett stort motstånd. Eva Amundsdotter har deltagit i en interaktiv studie som tittat på personer som arbetar för att utmana dessa makthierarkier. Det är viktigt att identifiera hur motståndet ser ut för att hitta de bästa motstrategierna. Här visas i en illustrativ modell hur man kan jobba för att förändra och få bättre jämlikhet på arbetsplatser och i organisationer.
 • Ny avhandling: Om vittnesmålets möjlighet att rätta det orätta 2016-11-14 ”Att undervisning med vittnesmål som vittnar om historiska sår ska kunna leda till ett jämlikare samhälle eller till att försöka rätta det orätta i historien finns som tanke inom ramen för forskning och samhället. Men fungerar det så? Vad finns det för pedagogiska möjligheter i vittnandet och i vittnesmålet?” Marie Hållander undersöker i sin avhandling hur vittnesmålet kan användas för att skapa förändring. Men hon visar också en paradox – vittnesmålet kan även bygga murar mellan människor.
 • Per Gynther, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Ny avhandling: "Att se montessoripedagogiken som modell ger läraren vidgat handlingsutrymme" 2016-10-18 Montessorilärares möjligheter till lärande i arbetet beror bl.a. på hur de ser på pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik. Per Gynther har i sin avhandling studerat lärares praktiska tillämpning av montessoripedagogiken. Genom att undersöka lärarnas handlingsutrymme har han kunnat visa att möjligheterna till lärande och utveckling var beroende av om lärarna uppfattade pedagogiken som en metod eller som en modell för undervisningen.
 • Marianne Döös Lärande sker hela tiden 2016-10-03 Marianne Döös intervjuas på Pedagog Stockholm om sin forskning kring lärande i arbetslivet. "Så fort du gör något så lär du dig samtidigt. Den kunskapen kan man använda sig av som chef för att fundera på hur det här lärandet kan riktas, vilka som behöver lära ihop och vad som behöver förändras för att det ska ske".
 • Jon Ohlsson ”Utveckling kan inte skapas uppifrån och ned” 2016-09-09 Jon Ohlsson forskar om hur man organiserar arbetsplatser så att vi både blir mer effektiva och känner att arbetet är meningsfullt. En nyckel till det är att man tar tillvara människors kompetens. Det betyder att de måste få vara med och utveckla verksamheten genom egna initiativ. Så är trenden inte idag i arbetslivet och Jon tror att det finns en koppling till att många människor mår dåligt på sina arbeten.
 • Redskap Pia Lindström Ny Lic-uppsats: Hur bedömer man bäst yrkeskunskaper? 2016-08-12 Pia Lindström har skrivit en lic-uppsats om bedömning av yrkeskunnande vid APL inom Vård- och omsorgsprogrammet. Här berättar hon om sina resultat i studien, vilka svårigheterna är och vad som kan göras bättre och hur. Läs en intervju med Pia Lindström.
 • Innovation och genus Ny bok: Varför är genus och organisation viktigt? 2016-06-17 Viktiga innovationer kan gå förlorade om inte genus och organisation finns med när samhället planerar för innovationssatsningar, skriver Susanne Andersson, i ett kapitel publicerat i boken Sveriges entreprenöriella ecosystem – företag, akademi, politik, tillsammans med Elisabeth Sundin, och Karin Berglund. De saknar perspektiven genus och organisation i samhällets planering för entreprenörskap och innovation.
 • Intervju: Yrkesdidaktik och det livslånga lärandet 2019-11-14 Inom forskningsområdet YL - Yrkeskunnande och lärande - har man samlats för femte året i en årligt återkommande konferens. Karen Evans, England och Margaret Malloch, Australien, berättar om sina intryck från konferensen och om sin aktuella forskning. Hur ser människors lärande ut genom livet? Vilka val gör de? Vilka möjligheter finns? Och hur klarar olika yrkesgrupper sina arbetsuppgifter i praktiken när de ska praktisera yrket?
 • Pär Larsson, Institutionen för pedagogik och didaktik Utvecklingssatsningar på arbetsplatser lyckas bäst med kollektivt lärande 2016-06-23 - Öppna dörrarna och släpp in dina kollegor, uppmanar oss Pär Larsson, i en ny bok om Kollektivt lärande i arbetslivet. Han forskar om organisationsutveckling med särskilt fokus på skolor. Med kollektivt lärande har vi bäst förutsättning att lyckas med förändringsarbete.
 • Politik och pedagogik, Joakim Landahl En av de största profilerna i den svenska skolans historia 2016-09-21 Ny biografi om Fridtjuv Berg skriven av utbildningshistorikern Joakim Landahl. En turbulent epok skildras då några av de viktiga frågorna var: vad är god pedagogik, hur ska utbildningssystemet vara uppbyggt, hur ska vi som lärarkår organisera oss?
 • Agnieszka Bron och Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Hur kan man förbättra studenters anställningsbarhet 2016-03-04 Med finansiering från EU genomförs en studie i sex länder – EMPLOY – om hur man kan förbättra anställningsbarheten för icke-traditionella studenter. Studien ska utmynna i två handböcker: en för studenter och en som stöd för arbetsgivare och universitetspersonal.
 • Åsa Sundelin, disputation, Institutionen för pedagogik och didaktik Ny avhandling: God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever 2016-01-22 Studie- och yrkesvägledande samtal har en central roll i att stödja nyanländas etablering och övergångar mellan utbildning och arbete. Personer som kommer till Sverige i senare skolålder kan få större svårigheter att ta sig igenom utbildningsväsendet och vidare till arbetslivet: det tar ofta längre tid i gymnasiet, de har högre grad av studieavbrott och kan ha svårare att etablera sig i arbetslivet.
 • Barns rättigheter - Skolans ansvar Filmade föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens om Barns rättigheter 2019-11-14 Se de filmade föreläsningarna från Rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2016, med fokus på forskning om barn i utsatta situationer och skolans ansvar. Utgångspunkt är Barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Några av konferensens teman var: Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn, och Barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen.
 • Helena Rehn och Eva Elisasson, ny studie om vårdlärare Vad är yrkeskunnande? 2016-01-12 Helena Rehn och Eva Eliasson har undersökt vårdlärares syn på yrkeskunnande och hur det lärs ut till studenterna. Genus, klass och etnicitet påverkar lärarnas föreställningar om yrkeskunnande.
 • Nya doktorander IPD 2015 Våra nya doktorander 2016-01-10 Pop- och rockband, ideella organisationer, maskulinitet, identitetsskapande och grupprocesser är teman hos höstens nya doktorander. Här presenterar de sig själva och vad de forskar om.
 • Shu-Nu Chang Rundgren är docent i didaktik Shu-Nu Chang Rundgren ny professor i didaktik 2016-01-10 Institutionen för pedagogik och didaktik gratulerar Shu-Nu Chang Rundgren som har utsetts till professor i didaktik. Hennes forskningsområde omfattar bland annat kommunikation och interaktion gällande vetenskapsfrågor i samhället.
 • Vägledningens pedagogik 2015-01-14 Studie- och yrkesvägledningens uppgift är att ge elever förutsättningar för att hantera frågor om val av studier och yrken. Mångfalden av yrken och utbildningar kan göra det svårt att både upptäcka och överblicka sina möjligheter. Därtill kommer att en ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden som bidrar till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Denna komplexitet har studerats av våra forskare Fredrik Hertzberg, Petra Roll Bennet och Åsa Sundelin.
 • Vuxenpedagogik som forskningsfält 2013-10-01 Agnieszka Bron är professor i pedagogik vid institutionen. Hon började hos oss för 20 år sedan och kom då dels från Uppsala universitet, där hon forskade och blev docent 1989, dels från Linköpings universitet, där hon undervisade blivande folkhögskolelärare. 1998 utnämndes hon till professor vid Stockholms universitet.
 • Om att skriva självständigt arbete i didaktik 2013-04-03 Vid Stockholms universitet bedrivs sedan ett tag tillbaka ett stort projekt kallat Future Learn-projektet, där målet har varit att höja kvaliteten och omfattningen av IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets olika utbildningar. Ett av dessa projekt har arbetat med att utveckla ett webbaserat stöd för lärarstudenterna i kursen Självständigt arbete, där bland andra Eva Svärdemo Åberg och Ylva Ståhle medverkat.
 • Klassrumssituationer genom simulering 2013-02-05 Eva Edman Stålbrandt har nyligen fått medel för ett projekt som handlar om att ta fram stöd för lärarstudenter. Genom simulering av klassrumssitutationer via olika filmer kan de på ett bättre sätt utveckla sin förståelse för lärandeteoretisk analys.
 • Gymnasielevers kunskapsbildning i ekonomi och miljö 2012-05-16

Sök personal

Namn:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)
____________________________________________________________

Leveransadress
Frescativägen 54, plan 4
114 18  Stockholm

Faktureringsadresser

Svensk leverantör:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Utländsk leverantör:
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Obs! Glöm inte be leverantören skriva 306 samt ditt namn som beställare på fakturans referensfält
___________________________________________________________

Organisationsnummer
Stockholms universitets organisationsnummer: 202100-3062
VAT-nummer: SE202100306201
____________________________________________________________

Telefon
08-16 20 00 (vxl)
E-post
Utbildning: studieinfo.edu@su.se
Allmänt: info@edu.su.se