På Mohamed Mahmoud Street i centrala Kairo finns en stor muralmålning av konstnären Mohamed Alaa Awad. Hans målning är en avbild av en Pylon (en portalmålning) i templet Ramsseum i Luxor. Alaa Awad har bytt ut männen mot kvinnor och målat kvinnorna med papyrusrullar i händerna istället för vapen. Papyrusrullarna kommunicerar visdom och kunskap och målning förmedlar kvinnors aktiva deltagande, både historiskt och idag när de söker lika möjligheter och lika rättigheter. (Bilden finns på omslaget till Christine Bendixens avhandling).
På Mohamed Mahmoud Street i centrala Kairo finns en stor muralmålning av konstnären Mohamed Alaa Awad. Hans målning är en avbild av en Pylon (en portalmålning) i templet Ramsseum i Luxor. Alaa Awad har bytt ut männen mot kvinnor och målat kvinnorna med papyrusrullar i händerna istället för vapen. Papyrusrullarna kommunicerar visdom och kunskap och målningen förmedlar kvinnors aktiva deltagande, både historiskt och idag när de söker lika möjligheter och lika rättigheter. (Bilden finns på omslaget till Christine Bendixens avhandling).


Under 18 månader följde Christine Bendixen en grupp kvinnliga aktivister, och skapade senare en fokusgrupp med män för att bredda sin studie. Inledningsvis såg situationen hoppfull ut i den egyptiska revolutionen 2011 men något hände och hoppen grusades. När kvinnor började kräva samma rättigheter och möjligheter som männen ledde det till våldsamma protester och ökat våld mot kvinnor. 

- Mitt intresse har varit att undersöka hur kvinnor i Egypten kan vara en del av samhällsförändringen. Jag har varit intresserad av vad som motiverar kvinnor att fortsätta kämpa trots det motstånd de möter. Jag undersöker det genom att titta på tre teman: villkor, anspråk och kostnader, säger Christine Bendixen.

Hur såg det ut i Egypten när du startade din studie?

- Kvinnor och män gick gemensamt ut för att störta Mubarak och kräva rättigheter. När han störtas från makten och kampen för rättigheter fortsätter möter kvinnorna starkt motstånd. Våldet är riktat både mot kvinnor och män, men mycket våld är riktat mot kvinnor i synnerhet. Amnesty beskriver i sin rapport ett organiserat våld för att förhindra kvinnor att kräva rättigheter.

Kan du beskriva dagens politiska situation?

- Egypten är idag ett uppdelat samhälle – delningen är bland annat mellan traditionalister och modernister, där modernisterna vill ha rättigheter och traditionalisterna motsätter sig det.  

Hur har du genomfört studien?

- Studien genomfördes genom intervjuer med kvinnor och en fokusgruppsintervju med män vid tre besök i landet inom 18 månader under den Egyptiska revolutionen 2011 då landet genomgick stora förändringar. Alla informanterna var aktiva i arbete med att uppnå kvinnors lika rättigheter. Fokusgruppsintervjun gjordes för att bredda förståelsen av villkoren för kvinnor.

Hur ser de på framtiden?

- Männen inte lika hoppfulla eller optimistiska som kvinnorna i studien. Men många kämpar på. De som en gång förstått att det går att göra en förändring kommer med stor sannolikhet att på ett eller annat sätt fortsätta kampen.

Kan du berätta om studiens analytiska ram?

" Strävan efter samhällsförändring åstadkoms genom ett samspel mellan föreställningen om att ett annat liv är möjligt, informellt lärande och gemensamma aktiva handlingar".
"Strävan efter samhällsförändring åstadkoms genom ett samspel mellan föreställningen om att ett annat liv är möjligt, informellt lärande och gemensamma aktiva handlingar".

- Kvinnors villkor, anspråk för lika möjligheter och kostnaderna för dessa, som är studiens fokus, har separerats analytiskt i tre samhällsstrukturer som tillsammans utgör vardagslivet: den sociala, den kulturella och den politiska.

- Det handlar om vilka möjligheter kvinnor har att påverka förändringen i samhället i en riktning som de upplever skulle gynna dem, det vill säga i den meningen att de kan kunna leva ett liv de själva har anledning att värdesätta.

- Begreppet ”fullvärdigt liv”, kommer från informanternas egna utsagor och beskrivs med hjälp av Amartya Sen teori om ”social choice”. Centralt för att uppnå ett fullvärdigt liv är enligt Sen att aktivt kunna delta i det offentliga rummet och att kunna påverka beslut som rör det egna livet.

Vilka är studiens viktigaste resultat?

- Strävan efter samhällsförändring åstadkoms genom ett samspel mellan föreställningen om att ett annat liv är möjligt, informellt lärande och gemensamma aktiva handlingar. I det offentliga rummet styrs individer i stort sett av samma normer och praxis, däremot varierar människors individuella situationer beroende på specifika möjligheter och omständigheter.

- För att kunna ordna ett liv som de värderar behöver följande kriterier uppfyllas: 1) att vara utbildad, 2) att vara självständig, 3) att ha inflytande, och 4) att vara fri från våld.

- Min avhandling handlar inte om i fall det är rätt eller fel. Den handlar om att, utifrån demokratiska principer och FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, själv ha möjlighet att välja det liv man vill leva. Det handlar om människors lika möjligheter att leva ett liv som man själv värdesätter. 

Läs mer här

Avhandlingen i fulltext i DiVA