Avhandlingstitel

Myter om gymnasieeleven. En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990 – 2009.

Opponent

Professor Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Betygsledamöter 

Docent Jenny Gunnarsson Payne, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, professor Håkan Larsson, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan, samt docent Fredrik Hertzberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är docent Ingrid Engdahl, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Docent Ulf Olsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Avhandlingsbeskrivning

I denna avhandling studeras hur aktörer, via olika samhälleliga diskurser, formar olika elevsubjekt och hur det inverkar på elevsubjektens utrymme att forma livet – i och efter gymnasieskolan. Den vetenskapsteoretiska ansats som används är diskursteori. De texter som analyseras är politisk texter skrivna under perioden 1990-2009. I resultatet framkommer tre dominerande subjektspositioner genom vilka elevsubjektet erkänns skilda utrymmen för politisk subjektivitet.

Länk till abstrakt och avhandlingen i fulltext i DiVA här