7.1 Antagning

 1. Beslut om antalet platser tas av prefekt i samråd med studierektorer och administrativ studierektor som sedan lägger in antagningstal i NyA.
 2. Ansökan till institutionens kurser och program sker genom det gemensamma antagningssystemet, www.antagning.se. Undantag från detta beslutas av förvaltningschefen.
 3. För kurser som inte får tillräckligt många sökande och måste ställas in, behöver beslutet tas innan studenterna får antagningsbeskedet. Beslutet om att ställa in kurs tas av studierektorerna. Administrativ studierektor meddelar antagningen.
 4. Efter första och/eller andra urvalet skickar kursadministratörer ut välkomstbrev till studenterna. I brevet hänvisas till www.edu.su.se där information om kursen finns. Studenter som är villkorligt antagna måste styrka behörigheten för att kunna erbjudas plats.
 5. Sen anmälan/efterantagning sker i det gemensamma antagningssystemet www.antagning.se   om det finns platser kvar.
 6. Behörighetsbedömning vid villkorlig antagning hanteras av studievägledarna.

 

 

7.2 Registrering

 1. Alla studenter ska vara registrerade när en kurs startar. Vi tillämpar webbregistrering i de flesta fall, men registrering utförs också av studievägledare och/eller kursadministratörer. Uppmana icke-registrerade studenter att kontakta kursadministratör. Studenter som sökt 30 hp kurser som t.ex. Pedagogik II och III, Vårdpedagogik II och III samt kurser på avancerad nivå blir ofta villkorligt antagna och måste behörighetskontrolleras.
 2. Studenter som inte finns med på registreringslistor vid kursstart måste omgående uppmanas att kontakta kursadministratör för registrering, så föregår vi problem som att obehöriga antas eller går före reserver.
 3. För villkorligt antagna studenter fungerar ej webbregistrering. Kursadministratör registrerar studenten när behörigheten är OK.
 4. Studenter som ska komplettera eller skriva omtentamen måste omregistrera sig på kursen. Hänvisa dem till kursadministratör för information om komplettering och omtentamen.
 5. Den som tidigare varit registrerad på en kurs, men avbrutit utbildningen får fortsätta studierna och delta i undervisningen i mån av plats, se vidare studieuppehåll.
 6. Kårobligatoriet togs bort 2010. Nu är det frivilligt att betala kåravgift.

 

7.3 Studieuppehåll/avbrott på kurs eller program

 1. Den som avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett program eller en kurs vid Stockholms universitet skall anmäla detta till studievägledare eller kursadministratör och ange skälen till uppehållet. Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen får fortsätta sina studier efter studieuppehåll (högskoleförordningen). Särskilda skäl för att få fortsätta studierna kan enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara ”sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag”. Den sökande kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet. För att återkomst ska beviljas på program är en förutsättning att den sökande vid uppehållets start läst minst en termin på programmet och godkänts på minst 15 högskolepoäng. I beslutet skall studieuppehållets längd anges och om den sökande får fortsätta sina studier. Medges inte den sökande rätt att återkomma, skall beslutet innehålla information om hur det kan överklagas. Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats. Blankett för ansökan om studieuppehåll. Studieuppehåll diarieförs och förs in i Ladok.
 2. Vid avbrott på program eller kurs ska studenten meddela kursadministratör eller studievägledare som lägger in uppgiften om avbrott i Ladok. Blankett för att meddela studieavbrott.