1.1. Regler och principer för kurs- och utbildningsplaner

En giltig kursplan/utbildningsplan måste finnas för alla de kurser och program som ges vid institutionen. Kursplaner och utbildningsplaner utgör bindande dokument i vår myndighetsutövning och måste vara fastställda för att studenterna ska kunna få sina resultat inrapporterade respektive kunna få en examen utfärdad. En godkänd kursplan är även en förutsättning för en fungerande administration. Eftersom kursplanen har en så central roll i verksamheten bör planeringsarbetet för nya kurser påbörjas i god tid. Det är också viktigt att studievägledarna och kursadministrationen i tidigt skede får information om nya kurser, och ändringar i befintliga kurser, så att studenterna kan få rätt information och administrationen ska kunna planera och slippa dubbelarbete.

 

1.2. Ny plan eller revidering av plan

För nya kurser och program utformas en ny kursplan respektive utbildningsplan.
Ändringar i befintliga kursplaner och utbildningsplaner kan göras i de delar av planen som är tillgängliga för revision i SISU. Det gäller delar som innehåll, mål, undervisning, kunskapskontroll och examination, kurslitteratur samt beslutsformulering, övergångsbestämmelser och begränsningar. En reviderad plan kan börja gälla först från och med terminen efter senast fastställda plan. Revidering av plan beslutas av institutionens kursplanegrupp.

En ny kursplan krävs då en kurs ska byta benämning, omfattning (högskolepoäng), institution, nivå, betygsskala och/eller behörighet.

 

1.3. Fastställande av kursplan

Enligt institutionens delegationsordning beslutas kursplaner av institutionens kursplanegrupp med undantag för kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom lärarprogrammen samt VFU kurser inom yrkeslärarprogrammen. Här nedan följer en beskrivning av beslutsprocessen för en ny kursplan för fristående kurs/kurs inom program resp. kurs i den utbildningsvetenskapliga kärnan/VFU inom lärarprogrammen.

 

1.3.1. Fristående kurs/kurs inom program

 1. Inrättande av ny fristående kurs beslutas av samhällsvetenskapliga fakulteten. En kortfattad kursbeskrivning för den nya kursen lämnas till administrativ studierektor som förmedlar denna till fakulteten. Beskrivningen ska innehålla kursens titel, en kort beskrivning av den tänkta kursen samt motivering till varför kursen ska ges.
 2. Efter fakultetens beviljande skrivs kursplanen utifrån mallen och skickas till administrativ studierektor.
 3. Utkast till kursplan för kurser inom program skrivs utifrån mallen. Ansvarig studierektor skickar utkastet till administrativ studierektor. För att kursplanen ska behandlas av kursplanegruppen ska den lämnas senast två veckor innan kursplanegruppsmötet, se mötestider i kalendariet.
 4. Utkastet till kursplan granskas och beslutas av kursplanegruppen vid institutionen.
 5. Efter kursplanegruppens beslut fastställs kursplanen i SISU.

 

1.3.2. Kurs inom utbildningsvetenskapliga kärnan

 1. Utkast till kursplan skrivs utifrån mallen. Ansvarig studierektor/samordningsansvarig skickar utkastet till administrativ studierektor senast två veckor innan kursplanegruppsmötet, se mötestider i kalendariet.
 2. Kursplanegruppen granskar och ansvarig studierektor/samordningsansvarig skickar utkastet till samordningsgruppen vid samhällsvetenskapliga fakulteten för beslut.
 3. Efter samordningsgruppens beslut fastställs kursplanen i SISU.

 

1.4. Fastställande och revidering av utbildningsplan

 1. Utbildningsplanen utformas av studierektor enligt den mall som finns i intranätet på Mondo och skickas till administrativ studierektor senast två veckor innan kursplanegruppsmötet, se mötestider i kalendariet.
 2. Utkastet till utbildningsplan granskas av kursplanegruppen och skickas till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för beslut.
 3. Efter beslut från fakultetsnämnden fastställs utbildningsplanen i SISU.