Theme: Research bases of teacher education. Introduction by Lázaro Moreno Herrera and Eva Eliasson.