Utlysning av doktorandmedel från Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg, CKVO

Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resten måste samfinansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel.

Från och med våren 2017 utlyser CKVO nu medel för en ny doktorandanställning. Behöriga att ansöka om medel för en doktorand är de fyra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som ingår i CKVO:s ledningsgrupp, dvs. Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen.

CKVO utlyser medel. Följande områden är prioriterade: Forskning om äldre, Forskning om personer med funktionshinder samt inom området Socialpedagogik. Ansökningarna bedöms med utgångspunkt från:

1. Vetenskaplig soliditet (tydliga och avgränsade frågeställningar, lämpliga teoretiska anknytningar, adekvata metoder etc.)
2. Fruktbara och nyskapande kunskapstillskott
3. Samhällsrelevans

De behöriga institutionerna lämnar en kortfattad ansökan på högst 2 sidor (enkelt radavstånd och teckenstorlek 11), inklusive underskrivet prefektintyg om samfinansiering av en doktorandanställning. Beslut om vilken ansökan som lämnas in fattas på institutionsnivå. Ansökningarna bereds för beslut av ledningsgruppen för CKVO. Beslut fattas av dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ansökan sänds digitalt till Registrator, Stockholms universitet: registrator@su.se och ska vara registrator tillhanda senast 15 februari 2017 kl. 12.00.

OBS! Ange diarienummer SU FV 5.1.2-3174-16 på ansökan.

Ytterligare information lämnas av Anders Gustavsson epost: anders.gustavsson@su.se

Anders Gustavsson

Ordförande i CKVO:s ledningsgrupp