Katarina Lagercrantz All
Katarina Lagercrantz All, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Clément Morin

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om vilken betydelse den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen har för vuxna som söker sig till Komvux. Vilka utmaningar eleverna möter, hur eleverna hanterar dessa och vad som påverkar deras lärande? Ett viktigt begrepp i avhandlingen är delaktighetsbanor vilka representerar eleverna väg genom utbildningen.

Hur har du gjort studien?

Resultatet bygger på djupintervjuer med femton vuxenelever. I studien har använts en hermeneutisk tolkningsmetod och Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. 

Vad är studiens viktigaste resultat?

Resultatet visar att utbildningen inte bara är en utbildning, utan i hög grad är ett delaktighetsprojekt. För eleverna handlar utbildningen om att bli delaktiga i arbetslivet, i samhället och i en vuxengemenskap.

Katarina Lagercrantz All har skrivit en avhandling om Delaktighet- och lärprocesser i yrkesutbildning.
"För eleverna handlar utbildningen om att bli delaktiga i arbetslivet, i samhället och i en vuxengemenskap".

Ett viktigt resultat är att förståelsen av den enskilda elevens utbildningsprojekt måste sättas i samband med samhällets övergripande rekryterings- och inkluderingsprojekt och utbildningsanordnarnas speciella projekt. Vuxenelevernas ”delaktighetsbana” formas av de nämnda projekten och utbildningen får således sin form och innebörd i samspelet mellan dessa tre projekt.

Läs mer

Katarina Lagercrantz All disputerar den 10 februari 2017, läs mer här

Avhandlingen i fulltext kan laddas ned här