Du har bestämt dig för att söka men vad är det du ska skriva i din plan och hur bedöms din ansökan?

Doktorandtjänster söks i stor konkurrens, ofta med ca hundra sökande från hela världen: Några få av dessa har redan hunnit skriva referee-bedömda artiklar och några har en licentiatexamen och söker till senare delen av forskarutbildningen. Flertalet sökande kommer dock mer eller mindre direkt från studier på avancerad nivå. Observera att vi varje år får sortera bort ansökningar eftersom de saknar vissa dokument såsom vidimerade betyg och examensbevis. Läs instruktionerna i annonsen noga.

När vi får in ansökningar ska vi bedöma hur väl den sökande förväntas kunna tillgodogöra sig studierna under de 4 år (2 år för licentiander) som tjänsten maximalt varar. Därutöver måste vi bedöma att institutionen har handledningsresurser för det planerade projektet så att den sökande har möjlighet att få kvalificerad handledning. Det senare gör vi genom att titta på hur väl projektet ansluter till någon av institutionens forskningsgrupper http://www.edu.su.se/forskning/forskargrupper .

Vi anonymiserar alla forskningsplaner innan de går till bedömning och personer som kan vara jäviga (t.ex. tidigare handledare) kommer inte att bedöma just din ansökan. Det är därför inte lämpligt att ta kontakt med någon forskare om din ansökan.

Varje forskningsplan bedöms av ca 10 stycken av institutionens huvudhandledare (professorer och docenter) som vardera sätter poäng 1-10 i sju olika kriterier. Poängen summeras och en rangordning tas fram av de medelvärden planerna får. Av dem med högst medelpoäng tas ca 10-15 sökande ut till en andra granskningsomgång. I denna fas sätts poäng även på tidigare arbeten som masteruppsats, artikel eller licentiatuppsats. Poängen från första och andra omgången summeras och en ny rangordning tas fram. Efter intervjuer, abstracttest och referenstagning tar institutionsstyrelsen beslut om vilka och hur många sökande som kan antas i relation till budgetramarna. Detta sker i början på juni. Antagna meddelas så fort beslutet är taget. De sökande som inte gått vidare till omgång två får meddelande om detta i mitten på maj.

 

Hur bedöms en projektplans genomförbarhet?

Observera att om du planerar en datainsamling utomlands så måste du ha en finansiering av resekostnaderna eftersom institutionen tyvärr inte kan erbjuda medel för sådana resor. Det kan också vara svårt att kombinera långa datainsamlingar med kurser etc så fundera noga igenom om din plan är genomförbar.

Vi antar inte doktorander som avser besöka/samla in data i länder eller regioner där den svenska regeringen avråder från resor, se lista "UD avråder": http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Vi godkänner inte heller doktorandprojekt som innebär att du behöver anlita tolkar.

 

Utifrån vilka kriterier bedöms min forskningsplan?

Din projektplan bedöms i relation till kriterier som är fastställda i den allmänna studieplanen i pedagogik.

  1. Stringens i problemformulering och analys i tidigare arbeten och i forskningsplanen.
  2. Förtrogenhet med det forskningsområde den tänkta avhandlingsplanen avser.
  3. Metodologisk och teoretisk medvetenhet och graden av reflexivitet i anförda texter.
  4. Kvaliteter i det planerade kunskapsbidraget för disciplinen.
  5. Den tänkta studiens eventuella etiska implikationer och det eventuella behovet av etikprövning.
  6. Förmåga att uttrycka sig skriftligt och verbalt i akademisk genre.
  7. Den planerade studiens realiserbarhet under gällande tidsramar.

 

Kriterium 1

Det första kriteriet är det som väger absolut tyngst när bedömarna läser igenom forskningsplanen. Man kan säga att syftes- och problemformuleringen färgar hela läsningen av din projektplan. Du ska kort beskriva vilket fenomen/problemområde du avser undersöka och vilken kunskap du ska bidra med inom detta område/fenomen ur något visst perspektiv.  Vi bedömer ditt sätt att formulera syftet och om dina forskningsfrågor leder dig mot ett trovärdigt resultat. I syftesformuleringen blir mycket av ditt akademiska kunnande eller den eventuella bristen på stringens synlig: I frågorna och syftet visar du om du har förmågan att planera för ett forskningsprojekt inom det pedagogiska fältet i relation till tidigare forskning.

Om frågor och syfte är otydliga eller alltför vida och teoretiskt och metodologiskt oreflekterade så kommer det att få negativa konsekvenser för hur vi bedömer även övriga kriterier: Det är mycket ovanligt att en ansökan som får låga poäng på kriterium 1 får höga poäng i övriga kriterier. Syfte och frågeställning samt en beskrivning av det fenomen/problemområde du avser utveckla kunskaper om är således mycket viktiga och det är här du bör lägga tyngdpunkten när du arbetar med din plan.

Observera att normativa eller rent deskriptiva syften och frågeställningar vanligen får lägre poäng än mer analytiska frågor och kunskapsintressen som visar på en förmåga att betrakta komplexa fenomen.

 

Kriterium 2

handlar om att visa att man är förtrogen med den pedagogiska forskning som har relevans för det fenomen/problem man avser studera. Här ska du visa att du är inläst på det som ska undersökas och att du därmed får med relevanta och aktuella referenser/studier. Du behöver således visa att du gjort en systematisk litteraturstudie om ditt fenomen/problem. Inom detta kriterium bedöms också din förmåga att argumentera för behovet av forskning om ditt problem i relation till det aktuella forskningsläget. Det är även viktigt att du anknyter din problemformulering till någon eller några av de forskningsgrupper som finns vid institutionen så att vi kan erbjuda en forskningsmiljö och handledning i relation till ditt kunskapsintresse. http://www.edu.su.se/forskning/forskargrupper

 

Kriterium 3

Här bedömer vi din förmåga att välja ett teoretiskt perspektiv och en metodologi som ger dig möjlighet att möta de anspråk på ny kunskap som du visat i syftet så att du kan besvara forskningsfrågorna. Du ska även visa att du kan föra en diskussion och argumentera/reflektera över olika teoretiska och metodologiska alternativ och varför du har gjort ett visst val. Här visar du även att du kan använda teori för att ringa in och avgränsa den aspekt av ett fenomen/problemområde som du avser studera. Vi tittar på att du använder relevanta referenser till den teori/perspektiv och metod du avser använda samt att du använder teoretiska begrepp på ett adekvat och koherent sätt.

 

Kriterium 4

Här ska du visa på behovet av ny kunskap i relation till fältet pedagogik samt på din kreativa förmåga. Ditt pedagogiska kunskapsintresse kan vara såväl inomvetenskapligt/teoretiskt som empiriskt: Du kan välja ett problem som leder till en utveckling av pedagogik som vetenskap eller ett problem som är grundat i empiriska frågor i en verksamhet. Det vi bedömer är ditt sätt att argumentera för ditt problem och om anspråken i syftet kan uppnås genom studiens design. Det är viktigt att inte stanna vid beskrivande enkät-, text- eller intervjustudier: Försöka hitta ett analytiskt och problematiserande perspektiv på det fenomen du avser analysera förankrat i en teoretisk avgränsning av problemet. I svensk pedagogisk forskning är det även viktigt att inte ta problem eller fenomen som formulerats i den politiska eller administrativa arenan för givna utan att alltid problematisera det ur ett vetenskapligt perspektiv.

 

Kriterium 5

Vi bedömer i vilken grad du visar att du är medveten om de etiska regler som styr forskning och de ev. etiska dilemman som kan finns i ditt tänkta projekt. Se vidare http://www.codex.vr.se/index.shtml

 

Kriterium 6

Här bedömer vi din förmåga att uttrycka dig korrekt i akademisk genre på svenska (forskningsplanen kan vara antingen på svenska eller engelska) och/eller engelska (uppsatssammanfattning och intervju, abstracttest steg 2). Vi bedömer din förmåga att skriva och tala på ett kommunikativt tydligt sätt och om du har tillägnat dig de konventioner som ligger till grund för akademiska texter såsom exempelvis referenshantering och att definiera de begrepp man använder.

 

Kriterium 7

Här gör vi en övergripande bedömning av möjligheterna att genomföra studien praktiskt såväl som teoretiskt under de 4 år (2 om man har en licentiatexamen) som en studie varar och med de handledningsresurser som institutionen kan erbjuda samt inom vilket forskningsområde som den planerade studien kan förläggas. Studier som kräver resor kräver att den sökande kan få kompletterande finansiering.

De sökande som går vidare till omgång 2 kommer att kallas till en intervju där de även kommer att få visa sina kunskaper i akademiska engelska genom att dels berätta om sitt tänkta projekt på engelska, dels under 1 timme skriva ett abstract på en engelsk  artikel.

 

Var kan jag få inspiration till en forskningsplan?

Börja gärna med att läsa om några av våra senaste avhandlingar. Här hittar du institutionens avhandlingar i fulltext: Publikationsdatabasen DiVA.
Se även: Aktuella disputationer våren 2017.