Nya böcker publicerade av forskare vid institutionen

Bokomslag
 

Immigrant Incoropration, Education and the Boundaries of Belonging

Stefan Lund

In this edited volume, authors analyze how symbolic boundaries of belonging are negotiated and reflected upon by school actors in different educational contexts and how that contributes to a richer understanding of the ways in which "we-ness" acts as a fundamentally structuring force in immigrant incorporation. The analyses draw on cultural sociologist Jeffrey Alexander's work on civil sphere theory, thus grasping both the solidaristic dimensions of incorporation and processes of exclusion.

Chapters are guided by two major themes: school choice/ethnic school segregation and religion/faith in schooling. Both of these themes provide rich examples of how immigrant school actors negotiate the symbolic codes that define boundaries of belonging/non-belonging in different communities. This focus will broaden the understanding of how educational practices and formal schooling works in relation to immigrant incorporation into different school cultures, as well as in the Swedish civil sphere.
 

Bokomslag: Att utveckla forskningsbaserad undervisning

Att utveckla forskningsbaserad undervisning - Analyser, utmaningar och exempel
Ylva Ståhle, Mimmi Waermö och Viveca Lindberg

Att utveckla forskningsbaserad undervisning med Mimmi Waermö, Ylva Ståhle och Viveca Lindberg som redaktörer belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta för en undervisning där den beprövade erfarenheten samverkar med ett vetenskapligt förhållningssätt – helt enkelt en hållbar utveckling av undervisningen. Boken behandlar frågan om vilken forskning som bör utgöra grunden för undervisningen och vem som bör bedriva denna forskning. Läsaren får exempel som representerar skilda skolämnen och skolformer och ta del av olika didaktiska utmaningar och lösningar. Att utveckla forskningsbaserad undervisning vänder sig till lärare, lärarstudenter och beslutsfattare.

 

Bokomslag

Källkritik på schemat - det kritiska tänkandets didaktik

Stefan Ekecrantz och Anna Rosenqvist

Idag ska elever i den svenska grund- och gymnasieskolan utveckla dels sitt kritiska tänkande ur olika perspektiv, dels sina förmågor att värdera källor kritiskt. Vad kan man då som lärare göra för att stötta en sådan utveckling? Författarna diskuterar ett antal olika perspektiv på hur man som lärare kan tänka kring och arbeta med källkritik tillsammans med eleverna. Boken inleds med en teoretisk bakgrund till, och en principiell diskussion kring, kritiskt tänkande. Här tas bland annat psykologiska och filosofiska perspektiv på källkritik upp. Därefter följer konkreta undervisningsexempel och tips på hur man kan arbeta med källkritik i både grund- och gymnasieskolan.

Läs ett smakprov ur boken

 

Delat ledarskap i förskola och skola. Om täta samarbeten som kräver och ger förutsättningar
Lena Wilhelmson, Marianne Döös

Delat ledarskap avser ett förtätat samarbete mellan chefer som tar gemensamt ansvar för en organisatorisk helhet. Fenomenet finns i alla branscher i arbetslivet, så också bland rektorer i förskola och skola. Kunskap om delat ledarskap är det däremot ont om i samhället. Denna bok bidrar med kunskap om delat ledarskap i förskola och skola utifrån aktuell empirisk forskning och teori. Fokus ligger på förutsättningar som krävs och som skapas i det delade ledarskapet, samt på möjligheter och svårigheter kopplade till sådant ledarskap. Exempel på frågor som belyses är: rättsliga möjligheter för gemensamt ansvar, olika former av delat ledarskap och hur de visat sig fungera i praktiken samt krav på relationen mellan chefer som delar en ledningsfunktion. Boken tar också upp erfarenheter av att som huvudman införa delat ledarskap. Delat ledarskap i förskola och skola riktar sig till rektorer, huvudmän och andra intresserade av förskolors och skolors ledning, och är användbar på rektorsprogrammet och i annan ledarskapsutbildning.

Boken pekar på möjligheterna i kollektiva former av ledarskap och delat ledarskap är en relevant ledningsform och en möjlig väg fram till mer hållbara arbetssituationer för rektorer vars uppdrag ofta är omfattande, komplicerade och krävande.

 

Det maskulina projektet: Gunnar Karlsson

Det maskulina projektet - Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Gunnar Karlsson

Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren.

Maskulinitet förstås som ett avståndstagande från den moderliga omsorgen, en kompensatorisk reaktion snarare än som ett fullbordande av något naturligt givet hos ett mankön.

Med hjälp av psykoanalytiska och fenomenologiska tankegångar tar sig författaren an frågor om vad som utmärker maskuliniteten, hur den blir till och vad den försummar och går miste om.

Det maskulina projektet är en bok som vänder sig till alla med intresse för den komplexa genusfrågan, och med hjälp av psykoanalysen och fenomenologin breddar den förståelsen av maskulinitet.

Gunnar Karlsson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut.
 

Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3

Petros GougoulakisMarianne TeräsLázaro Moreno Herrera (red.)

This is the third volume of the serie Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training. It is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. 
In May 2012 the group organized the first Stockholm International Conference in VET, an academic event that has ever since been organized yearly following the modality of invited papers. The book contains selected papers presented in the sessions of the conference held 7 and 8, May 2018. The contributions depict research within the Vocational and Training held in different national contexts as well as cross-national issues. 
This volume illustrates well the diversity of research in the field in a way that is not frequently available in the literature today. The content is of interest for a diversity of readers including under-graduate students, in particular students in initial and in-service teacher training programs for VET, post-graduate students, researchers and policy makers.
 

Comparative Issues and Research Concerns in the National Landscapes of Vocational Education & Training : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 2

Marianne TeräsPetros GougoulakisLázaro Moreno Herrera (red.)

This book is the second one of the serie Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training. It is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. 
In May 2012 the group organized the first Stockholm International Conference in VET, an academic event that has ever since been organized yearly following the modality of invited papers. The book contains selected papers presented in the sessions of the conference held 7 and 8, May 2018. The contributions depict research within the Vocational and Training held in different national contexts as well as cross-national issues. 
This volume illustrates well the diversity of research in the eld in a way that is not frequently available in the literature today. The content is of interest for a diversity of readers including under-graduate students, in particular students in initial and in-service teacher training programs for VET, post-graduate students, researchers and policy makers.
 

Att bli lärare Eva Insulander

Att bli lärare

Eva Insulander och Staffan Selander (red.)

Boken innehåller bidrag från drygt 50 ledande forskare som ger läsaren en god överblick av olika forskningsfält. Sammantaget ger texterna hela den bredd av kunskaper som en lärare behöver tillägna sig under utbildningen. Boken är ett stöd i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) men fungerar också som en första introduktion till de ämnesdidaktiska frågorna. Den kan användas som en ingång för att få översikt över ett område och som en uppslagsbok för olika centrala frågor som kan dyka upp under utbildningens gång. Till boken hör också olika digitala case där du kan öva din förmåga att samtala med en elev, en lärarkollega eller en förälder om olika dilemman som du kan komma att möta i din framtida yrkesutövning.

Innehåller extra material:
Att bli lärare - Digital case
 

Motivera ideella Aron Schoug

Motivera ideella - Om ledarskap, människors behov och drivkrafter

Aron Schoug

»Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang?«

 Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig.

I Motivera ideella finns användbar kunskap om människors behov och drivkrafter. Här finns också belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur ni kan arbeta vidare för att nå era mål. Med rätt stöd och ledarskap kommer de ideella både att stanna och bli fler!

Aron Schoug forskar i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Han är medförfattare i antologin »Förtroendevald« och sedan länge själv ideellt engagerad i flera föreningar.
 

Att leda skolor med hjälp av forskning

Att leda skolor med stöd i forskning - Exempel, analyser och utmaningar

Niclas Rönnström och Olof Johansson (red.)

Skolledare har ett komplext arbete som idag utsätts för allt högre krav på resultat, kvalitet och ständig förbättring. Verksamheten i skolan ska dessutom vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och den förväntas i allt högre utsträckning kunna förbättras med hjälp av forskningsbaserade kunskaper och strategier. Skolledare står inför utmaningen att kunna navigera i skolverksamhet som kännetecknas av tilltagande komplexitet, och att göra det med stöd i forskning och med vetenskapliga förhållningssätt. Denna utmaning blir tydlig i ljuset av följande frågor:

• Hur kan förskolans och skolans ledare förstå relationen mellanforskning om och utövandet av skolledarskap?

• I vilken utsträckning bör aktiviteter och beslut som rör skolverksamhetoch skolförbättring ha stöd i forskning och inte endast i deberördas tycke och smak?

• Vad talar för att stärkt förankring i forskning också främjar skolorsresultat och elevers lärande?

I Att leda skolor med stöd i forskning belyser flera forskare från olika discipliner dessa och liknande problem. De har gemensamt att de verkar inom det statliga Rektorsprogrammet. I boken nyanserar och exemplifierade den komplexa relationen mellan forskning och vetenskap å ena sidan, och förskolors och skolors ledarskap å den andra. Hela tiden med konkret utgångspunkt i skolledares dagliga arbete och de förväntningar som ställs på dem.

Boken riktar sig främst till verksamma och blivande förskolechefer, rektorer och andra skolledare, men läses med behållning av alla som är intresserade av forskning om skolors ledarskap och hur detta ledarskap kan ses som ett fenomen i rörelse och förändring.
 

PISA under 15 år - Resultat och trender

Pisa under 15 år - Resultat och trender

Ulf Fredriksson, Astrid Pettersson och Karl-Göran Karlsson (red.)

I den unika boken PISA under 15 år – resultat och trender ger de forskare som arbetat med undersökningen i Sverige sin bild av vad som hänt under de femton år som gått sedan den första undersökningen genomfördes. 

I den unika boken PISA under 15 år ger de forskare som arbetat med undersökningen i Sverige sin bild av vad som hänt under de femton år som gått sedan den första undersökningen genomfördes. Här beskrivs bland annat:

  • Bakgrunden till undersökningen, hur den har utvecklats och genomförts.
  • Resultaten från samtliga sex undersökningar, ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.
  • Skillnader i resultat utifrån likvärdighet, genus och utländsk bakgrund i olika tvärstudier som utgått från PISA-undersökningen.

Författarna diskuterar genomgående vad vi kan lära oss av PISA och tar även upp den kritik som riktats mot undersökningen. Avslutningsvis lyfts hur framtiden för PISA kan komma att se ut.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av PISA och de svenska resultaten, såsom lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, utbildningsforskare och skolpolitiker.
 

Utbildningsvetenskap. Vitnesseminarium om ett vetenskapsområdes uppkomst, utveckling och samtida utmaningar

Anders Burman, Daniel Lövheim & Johanna Ringarp (red.)

Inom Vetenskapsrådet bildades 2001 Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) med uppdrag att stödja högkvalitativ forskning med relevans för skolans och förskolans utveckling. I det svenska forskarsamhället är utbildningsvetenskap idag ett etablerat vetenskapsområde. Även om dess institutionella historia är påfallande kort är denna bakgrund viktig för att förstå dagens diskussioner om pedagogik och utbildningsvetenskap. Hösten 2017 anordnade Samtidshistoriska institutet tillsammans med ämnet idéhistoria ett vittnesseminarium om utbildningsvetenskap i allmänhet och UVK i synnerhet för att möjliggöra kunskapsbildning om områdets uppkomst och utveckling. Ambitionen var att rama in och belysa utbildningsvetenskapens framväxt, utveckling och nuvarande ställning, med en öppning mot vad detta vetenskapliga fält kan komma att vidareutvecklas till och bli i framtiden. Denna skrift utgörs av en transkriberad och lätt reviderad version av seminariet, där panelen bestod av Petter Aasen, Berit Askling, Elisabet Nihlfors och Tjia Torpe. 
 

Emergent Issues ny bok

Emergent issues in Vocational Education & Training

Lázaro Moreno Herrera, Marianne Teräs och Petros Gougoulakis (red.)

This book is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/Yrkeskunande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden.

In May 2012 the group organised the first Stockholm International Conference in VET, an academic event that has ever since been organised yearly following the modality of invited papers. The book contains selected papers presented in the sessions of the conference held 8 and 9, May 2017. The contributions deal with a wide range of areas of research within the Vocational and Training field in different national contexts as well as cross-nationally.

The book illustrates well the diversity of research in the field in a way that is not frequently available in the literature today. The content is of interest for a diversity of readers including under–graduate students, in particular students in initial and in-service teacher training programs for VET, post-graduate students, researchers and policy makers. (2018)
 

Den lärande organisationen 2.0

Otto Granberg och Jon Ohlsson (red.)

Lärande och kompetensutveckling är alltjämt viktiga ­utmaningar för organisationer. Men tyvärr ser vi en negativ utveckling i ­dagens arbetsliv, med styr- och ledningssystem som tär på mänskliga ­resurser, där kompetens förslösas eller helt enkelt ­används på fel sätt. Den lärande organisationen 2.0 syftar till att lyfta fram möjliga alternativ till denna utveckling. 
 
Exempel på teman som tas upp i boken är agila processer, expert­samhället, digitalt arbete, kreativitet, ­självorganisering, ­öppenhet för innovation, verksamhetsnära ledning och aktivitets­baserade kontor. Det rör sig om vitt skilda fenomen som dock binds samman genom ett fokus på lärande och ­organisering för lärande. 
 
Den lärande organisationen 2.0 är avsedd för universitets- och ­högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv och lärande samt personal- och organisationsutveckling. Den vänder sig också till ­chefer på olika nivåer och i olika verksamheter. Boken kan även med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer. (2018)
 

Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance

Elisabeth Hultqvist, Sverker Lindblad och Thomas Popkewitz (red.)

Fokus för boken är kritiska analyser av utbildningsreformer och hur den transnationella, politiska agendan allt mer har kommit att styra över de nationella utbildningssystemen genom överstatliga och multinationella organ såsom Bologna processen och OECD. Boken analyserar även förändringar av skolans styrning genom den ökade anpassningen till en marknadslogik, samt de strategier familjer utvecklar till följd av valfrihetsreformer.

Därtill utmanar boken samtida tankemönster om invandring/invandrare genom att reflektera över begrepp som inne – uteslutning, vad som utpekar migranter som ”misslyckade”, ”otillräckliga” och till och med ”farliga”. (2017)

Läs mer här
 

Didaktik i omvandlingens tid

Eva Insulander, Susanne Kjällander, Fredrik Lindstrand och Anna Åkerfeldt

I Didaktik i omvandlingens tid uppmärksammar författarna Sveriges förste didaktikprofessor Staffan Selanders arbete med att forma och utveckla didaktiken. De inledande teorikapitlen är skrivna av Roger Säljö, Theo van Leeuwen och Gunther Kress och på dem följer ett antal kapitel där andra forskare diskuterar perspektiv på lärande med begrepp som text, representation och design – allt i dialog med Selanders arbete. Dessa kapitel illustrerar didaktik med empiriska exempel från olika lärandemiljöer såsom förskola, grundskola, universitet och yrkesliv. Som en röd tråd genom boken löper en intervju med Selander där han beskriver sin syn på didaktik i omvandlingens tid.

Didaktik i omvandlingens tid vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och forskare inom olika discipliner och forskningsområden som pedagogik, didaktik och lingvistik liksom data- och systemvetenskap.(2017)
 

HR - Att ta tillvara mänskliga resurser

Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic och Karin Kilhammar

Kärnan i HR-uppdraget är att värna om organisationens viktigaste resurs – människor. HR behöver balansera humana och ekonomiska värden för att organisationen ska kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare. För att möta framtidens arbetsmarknad är det också helt nödvändigt att inkludera människor med olika sorters bakgrund.

Bokens första del behandlar generella aspekter i HR-arbetet och ger perspektiv på in- och utflödet av mänskliga resurser, utveckling och lärande. Här tar författarna upp frågor som kännetecknar det dagliga HR-arbetet, såsom kompetens-försörjning, medarbetarskap, karriär och samspel i organisationer.

Bokens andra del handlar om att ta tillvara mångfalden i organisationer, om vikten av inkludering och att undvika diskriminering. Förmåga att behandla alla likvärdigt är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Demografiska förändringar och ett alltmer globaliserat arbetsliv gör också arbete med mångfald och inkludering 
till strategiska överlevnadsfrågor. (2017)
 

Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik

Joakim Landahl och Christian Lundahl

Bortom PISA introducerar internationell och jämförande pedagogik, ett relevant forskningsfält för alla som är intresserade av hur utbildning tar form i en social kontext. Hur och varför skiljer sig olika länders skolor åt och hur kan vi studera dessa skillnader? Hur går det till när en viss typ av pedagogik sprider sig över nationella och kulturella gränser? Med ett internationellt perspektiv synliggör tio pedagogik- och utbildningsforskare dels den svenska utbildningstraditionens särdrag och förändringar, dels internationella trender och tendenser. Antologin visar en genväg förbi den cementerade debatten om skolans tillstånd genom att uppmärksamma frågor, fenomen och processer som inte synliggörs i internationella mätningar. Bortom PISA vänder sig till alla verksamma i och kring skolan som vill bidra till att föra diskussionen om skolan framåt. (2017) Läs ett smakprov ur boken
 

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle - Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna.

I Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle belyser Daniel Lövheim viljan att komma till rätta med problemet. Genom olika insatser har man från samhällets sida försökt påverka unga att välja naturvetenskap och teknik. Läroböcker, undervisningsmetoder och studievägledning har anpassats för detta syfte. Satsningar har även gjorts utanför de traditionella läromiljöerna där tävlingar och verksamheter på museer och i föreningar har utformats för att sprida en slags positiv propaganda.

Samtidigt har samhället i allt högre grad strävat efter att eleverna ska få göra ett självständigt val av utbildning. Den liberala demokratins självbild betonar vikten av individuell valfrihet och ansträngningarna att rekrytera ungdomar till naturvetenskap och teknik har tidvis kolliderat med dessa idéer. Lövheim visar tydligt på svårigheterna att uppfylla båda målen samtidigt. (2016) Läs ett smakprov ur boken
 

"Icke ett teoretiskt luftslott" – Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist

Annika Ullman

I denna bok ges för första gången en fördjupad bild av hur Almqvist laborerade med dikt och verklighet i utbildningsfrågan. I nio tematiska essäer möter läsaren Almqvists formuleringskonst och förvandlingsnummer på ett nytt sätt. Denne rektor och visionär från 1800-talets omtumlande samhällsförändringar känns både långt borta och överraskande nära. Många av de frågeställningar som Almqvist berör är aktuella även i vår tid. Boken vänder sig både till Almqvistkännare och historiskt intresserade läsare. (2016)
 

 

Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle

Lena Wilhelmson och Marianne Döös 

Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle är en introduktion för den som vill använda samtalet och dialogen i organisations- och samhällsutvecklande sammanhang. Att mötas genom att göra olika perspektiv synliga, att samtala om de faktiska arbetsuppgifterna och att hjälpa varandra att sätta in dessa i ett större sammanhang, att få överblick och se sin roll i helheten är exempel på vad dialogiska gruppsamtal kan användas till. Dialog kan användas för att utveckla och förändra olika verksamheter.

Författarna Lena Wilhelmson och Marianne Döös tar upp begrepp, idéer och tankar om vad det innebär att samtala dialogiskt i grupp. De ger sin syn på hur det går till när människor – individuellt och gemensamt – lär genom erfarenhet och tar upp hur förändring av perspektiv kan ses som en drivkraft för lärande. Boken beskriver vad som menas med dialogkompetens och hur en sådan kan tränas upp. Här finns även praktiska råd för den som vill arrangera dialogiska gruppsamtal. 

Den nya upplagan innehåller mindre uppdateringar av text och litteraturlista. (2016)
 

Sveriges entreprenöriella ekosystem

Susanne Andersson, Elisabeth Sundin, och Karin Berglund

Kapitel i boken: Att stimulera och stödja innovationsprocesser – politikens och praktikens blinda fläckar.

"Viktiga innovationer kan gå förlorade om inte genus och organisation finns med när samhället planerar för innovationssatsningar", skriver Susanne Andersson, Elisabeth Sundin, och Karin Berglund. (2016)
Länk till kapitlet i fulltext
 

 

Politik och pedagogik - en biografi över Fridtjuv Berg

Joakim Landahl

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). Han var läromedelsförfattare och tidningsman och han engagerade sig politiskt och blev liberal riksdagsman. I två perioder i början av 1900-talet var han ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

Redan som 32-åring fick han sitt offentliga genombrott som skoldebattör när han publicerade skriften Folkskolan såsom bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden men kom i stora drag att bilda grunden för den gemensamma grundskola som förverkligades ett halvsekel efter hans död.

I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning. Den tecknar också bilden av en tidsepok när Sverige förvandlades från ett utpräglat bondesamhälle till ett modernt industriland. (2016)
 

Kollektivt lärande i arbetslivet

Otto Granberg, Jon Ohlsson

Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att bidra till ökad förståelse av kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande.

Varje kapitel behandlar något tema av betydelse för kollektivt lärande. Exempelvis diskuteras utvecklingen av kollektiv kompetens och kollek­tiva identiteter, men även olika slags förändringsprocesser belyses, liksom hur ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet. 

Kollektivt lärande är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv, lärande, samt personal- och organisations­utveckling. Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter, och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer. (2016)