Antologin "Career guidance for social justice: contesting neoliberalism" ges ut på Routledge förlag, med Ronald Sultana, Tristram Hooley och Rie Thomsen som redaktörer, och Ingela Bergmo Prvulovic och Anki Bengtsson bidrar med varsitt kapitel. 

Ni använder i boken begreppet ”social rättvisa”. Vad innebär det och hur kan det kopplas till karriärvägledning?

- Social och ekonomisk orättvisa har enligt IAEVG (International Association for Educational Guidance) ökat, som en konsekvens av svängningen mot mer nyliberal styrning. Boken vill därför granska relationen mellan karriärvägledning, social rättvisa och nyliberalism, genom att ställa karriärvägledning i ett nyliberalt sammanhang, säger Ingela Bergmo Prvulovic.

Ingela
Ingela Bergmo Prvulovic, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: privat

- Nyliberal styrning innebär att vi behöver reflektera över antaganden om vilka förväntningar som vägledningsområdet ska uppfylla, t ex ekonomiska mål. Det ger oss anledning att tänka nytt kring hur vägledning kan bidra till social rättvisa, fyller Anki Bengtsson i. 

Varför är det viktigt?

- Social rättvisa är förankrat i att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter och det är en värdering som historiskt genomsyrar vägledning. Frågan är då vad vi i samhället accepterar som social rättvisa och var det sker och hur det görs i vägledning? I mitt kapitel sätter jag fokus på antaganden om social rättvisa, jämlikhet och frigörelse och hur det överförs i vägledningspraktiker, förklarar Anki Bengtsson.

Anki
Anki Bengtsson, Institutionen för pedagogik och didaktiik. Foto: Niklas Björling

- I mitt kapitel undersöks hur social rättvisa kan förstås utifrån samhällsstrukturen och dess institutioner, i arbetssammanhang karaktäriserade av förändring, och inom karriärvägledning, säger Ingela Bergmo Prvulovic. 

- Människor i vardagslivet kan i ett föränderligt och oöverskådligt arbetsliv uppleva arbetsmarknadens villkor och arbetsförhållanden som orättvisa, när ett allt större ansvar att hålla sig anställningsbar, kompetent och driva sin karriär åläggs individen.

- Om utfallet inte blir som det var tänkt, blir misslyckandet också individens eget ansvar. Olika perspektiv på hur karriärutveckling och hur social rättvisa kan förstås i ett nyliberalt sammanhang skapar spänningar och etiska dilemman, inte minst för karriärvägledning. 

Kan ni berätta om innehållet i boken?

- Boken vill skapa en diskussion om karriärvägledningens roll och bidrag till social rättvisa. Med utgångspunkt i utbildning, sociologi och statsvetenskap lyfts ett nytänkande om teoretiska grunder för karriärvägledningens bidrag till social rättvisa och de metodologiska konsekvenserna det medför. Boken ger några inspel om hur man kan tänka nytt kring kritiska teoretiska perspektiv och forskningspraktik, summerar båda författarna.

Läs mer

Routledge: Career guidance for social justice: contesting neoliberalism
Ingela Bergmo Prvulovic
Anki Bengtsson