Forskargruppen intresserar sig huvudsakligen för vuxnas lärande i såväl organiserade former som t.ex. vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning som i människors vardagsliv och arbetsliv samt villkoren för deltagande och övergångar mellan olika utbildningsformer, mellan utbildning och arbetsliv och fritid. I forskargruppens verksamhet ingår studier av vuxna i alla åldrar såväl unga vuxna som äldre.

I dagens samhälle ställs allt högre krav på att människor lär nytt och utvecklar kompetenser för ett föränderligt arbetsliv. Samtidigt ställs krav på att människor formar ett aktivt medborgarskap för att bidra till utveckling av det civila samhället. Studier av tillträde, deltagande och genomströmning i formella utbildningssammanhang är viktiga för att undersöka sociala villkor för vuxnas lärande, men även lärande till en profession.

Frågor om vuxnas lärande, vad som lärs och hur samt dess villkor studeras såväl på individ-, organisatorisk och samhällelig nivå utifrån olika teoretiska perspektiv och med olika forskningsmetoder (följ länken som finns vid varje forskares namn här nedan för att se vad vi arbetar med).

Forskarna i gruppen har tillsammans en gedigen erfarenhet av forskning om vuxnas lärande, identitetsformering, karriärutveckling och övegångar, studieframgång, anställningsbarhet, studieavbrott och genomströmning i högre utbildning. Studierna har involverat både traditionella och icke-traditionella deltagare/studenter och deras sociala bakgrund och uppväxtmiljöer, organisationer, professioner samt nationell och internationell utbildningspolicy. I många studier hanteras också frågor om social klass och migration. Gruppen arbetar aktivt med forskningsansökningar till såväl nationella som internationella finansiärer. Flera har långvarig erfarenhet av forskning på EU nivå och är engagerade i pågående EU projekt.

Forskarna inom gruppen är aktiva i flera forskningssamarbeten och pågående EU-projekt, samt ingår i forskarnätverk nationellt och internationellt bland annat i ESREA (the European Society for Research on the Education of Adults), EERA (European Educational Research Association), Nordic Fields of Higher Education, Forskarnätverket Karriärutveckling och vägledning (KAV) och EAN European Access Network.

Forskargruppen har ett levande seminarium – ”Adult Education Seminar” där intressant forskning inom området diskuteras. Seminariet tar emot gästforskare från olika delar av världen som arbetar med relevant forskning inom området. Seminariet är också ett forum för att diskutera masterstudenters, doktoranders och seniora forskares texter. Adult Education Seminar organisieras en gång per månad och har engelska som arbetsspråk. Forskargruppen medverkar även i seminariet "Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet" som månadsvis samlar forskare från flera av institutionens forskargrupper med ett gemensamt intresse för utbildningssociologi. Fokus är sociala gruppers användning av skola och utbildningssystemet i stort, hur studieframgång uppstår och värderas, hur strategier och övergångar till och från eller inom systemet utvecklas samt hur synen på meritokrati förändras. Vi har även ett professionsintresse; hur professioner utvecklas och förändras över tid. Seminariet är huvudsakligen på svenska men engelska kan förekomma.

Välkommen!

Forskare

Camilla Thunborg, professor (kontaktperson)
Agnieszka Bron, professor
Carina Carlhed, universitetslektor, docent
Petros Gougoulakis, universitetslektor, docent
Malgorzata Malec Rawinski, universitetslektor, fil. dr
Staffan Nilsson​, universitetslektor, docent
Anna Nørholm Lundin, universitetslektor, fil. dr
Ali Osman, universitetslektor, docent
Monika Ringborg, universitetslektor, fil. dr
Katarina Sipos, universitetslektor, fil. dr

Doktorander

Morteza Eslahchi
Dagmar Hedman
Ali Mohamed
Natalie Nielsen
Maria Mersini Pananaki