Forskargruppen Kompetenser för modernt medborgarskap (CMC), definierar kompetens som kunskaper, färdigheter och attityder som individer uppvisar i samband med att de agerar och reflekterar i olika situationer. CMCs forskningsfokus omfattar olika aspekter av undervisningspraxis (lärarnas kompetens att kunna utveckla elevernas CMC och relaterade undervisnings- och bedömningsmetoder) och läromiljöer (elevernas CMC-utveckling genom olika former av undervisningsdesign, bedömningsstrategier och formella/informella/icke-formella inlärningskontexter). CMC-gruppens aktuella forskningsområden:

  • Kritiskt tänkande: Lärande och undervisning om sociovetenskapliga dilemman (t.ex. klimatförändringar och vaccinationsfrågor) och kunskaper i att argumentera.
  • Kritisk vetenskaplig medielitteracitet: hur vetenskapligt relaterad information i media kan användas i undervisnings- och inlärningskontexter för att främja individernas kritiska vetenskapliga medielitteracitet.
  • Kompetens för att leva säkert och hälsosamt: problematisering av bristen på kunskaper, attityder eller färdigheter för att leva ett säkert och hälsosamt liv.
  • Digital kompetens: hur digitala resurser kan användas för att förbättra undervisning  i formella och informella sammanhang.

CMC kan ses som utbildningsrelaterade aspekter av vår forskning och kan innebära komplexa teoretiska idéer (inkluderande sociala och kognitiva perspektiv), designbaserad forskning och ”mixed methods”, med partners från tvärvetenskapliga ämnesområden på alla skolnivåer, inom formella och informella lärandemiljöer såväl som i det offentliga.

Forskare

Shu-Nu Chang Rundgren, professor (kontaktperson)
Ulf Fredriksson, universitetslektor, docent
Susanne Kreitz-Sandberg, universitetslektor, docent
Maria Calissendorff, universitetslektor, fil. dr
Per Gynther, universitetslektor, fil. dr
Michael Håkansson, universitetslektor, fil. dr
Caroline Ignell, universitetslektor, fil. dr
Eva-Maria Tebano Ahlquist, universitetslektor, fil. dr
Eva Edman Stålbrandt, universitetslektor, fil. dr
Jonas Von Reybekiel Trostek, universitetslektor, fil. dr
Anastasia-Thomai Raptopoulou, doktorand
Ebba Christina Blåvarg, doktorand
Reed Curtis, doktorand
Dagmar Hedman​, doktorand
Fika K. Mwakabungu, doktorand
Helena Reierstam, doktorand 

Master students
Marthese Spiteri
Joanna Wei