Ovan nämnda forskningsprojekt är finansierat av Formas och genomförs från 1 januari 2018 till 31 december 2020. Projektet syftar till att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden. Studien intresserar sig närmare för migranter och infödda svenskar, kvinnor och män i åldern 18-25 år som bor i ett förorts- respektive ett glesbygdsområde. I projektet är vi intresserade av att få svar på följande frågor:

  • Vilka fickor av (o-) jämlikhet kan identifieras i spänningsfältet mellan unga vuxnas biografier, det geografiska område där de bor och de virtuella miljöer som de verkar i?
  • Hur påverkar dessa fickor av (o-)jämlikhet unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer?
  • Hur kan unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i dessa områden främjas?

Med fickor av (o-)jämlikhet avses att närmare fördjupa förståelsen för hur det är att vara vuxen i glesbygds- och förortsområden. En utgångspunkt för projektet är att människors uppväxtvillkor och livs¬erfarenheter, den geografiska plats som de bor på och de  virtuella miljöer där de verkar formar såväl fickor av jämlikhet som av ojämlikhet, möjlighet och risk som i sin tur påverkar unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer. Det är dessa fickor som vi vill identifiera och närmare förstå.
Projektet genomförs longitudinellt där vi är intresserade av att kontinuerligt intervjua och träffa unga vuxna och olika nyckelpersoner i ett glesbygds- och ett förortsområde. Vi kommer därför att genomföra följande studier:  

  1. En kartläggning av de geografiska områden som studeras inom ramen för projektet med hjälp av såväl nationell statistik som intervjuer med nyckelpersoner och observationer.
  2. Biografiska intervjuer med 30 unga vuxna och uppföljningsintervjuer med samma personer efter ett och ett halvt år. Med biografiska intervjuer avses intervjuer som är baserade på unga vuxnas egna livsberättelser.
  3. Virtuella gemenskaper som t.ex. grupper i sociala medier, datorspel etc. som identifieras utifrån de biografiska intervjuerna och som studeras med hjälp av ”netnografiska” metoder.

Då projektet har en interaktiv forskningsambition vill vi också som forskare tillsammans med unga vuxna och olika nyckelpersoner kontinuerligt föra dialog för att bidra till diskussion om hur unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i dessa områden kan främjas.

Kontakta oss gärna för en mer utförlig beskrivning av projektet:
Professor Camilla Thunborg, projektledare, camilla.thunborg@edu.su.se
Professor Agnieszka Bron, agniesz@edu.su.se 
Docent Ali Osman, ali.osman@edu.su.se