Forskargrupper

Platon och artistotele

Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning

Forskargruppen granskar kritiskt aktuella övergripande målsättningar med (ut)bildning på nationell och internationell nivå. Medlemmar analyserar och utformar nya sätt att tänka kring utformning, genomförande och ledning av utbildning och som kan vidga kunskapen om vad (ut)bildning kan vara.

Högre utbildning

Högskolepedagogik

Den högskolepedagogiska forskningen vid Institutionen för pedagogik och didaktik inkluderar både teoretiska och empiriska studier av studenters och lärares lärande och lärares undervisning, samt studier av organisatoriska villkor för och processer inom högre utbildning. Centrala frågor som berörs i forskningen handlar om studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, men också om villkor för högskolepedagogisk utveckling, med särskild betoning på relationen mellan pedagogiskt ledarskap, organisation av undervisningsinsatser och dess implikationer för studenters lärande i högre utbildning.

Mostphotos

Internationella studier

Forskningsgruppen fokuserar på samspelet mellan teori, policy och pedagogik i globala utbildningsfrågor i ett internationellt och jämförande perspektiv. Denna forskningsansats vilar på en historiskt etablerad tradition inom fältet och innefattar empiriska undersökningar av mellan-nationella, lokala och institutionella dimensioner av utveckling, planering, reformer, utbud och utvärdering av utbildning.

Karriärvägledning

Karriärutveckling och vägledning

Karriärutveckling och vägledning är internationellt forskningsområde, Career Development and Guidance, vars kunskapsobjekt är unga och vuxnas lärande i relation till studie- och yrkesval, och deras karriärutveckling och mobilitet.

CMC

Kompetenser för modernt medborgarskap

Forskargruppen definierar kompetens som kunskaper, färdigheter och attityder som individer uppvisar i samband med att de agerar och reflekterar i olika situationer. CMCs forskningsfokus omfattar olika aspekter av undervisningspraxis (lärarnas kompetens att kunna utveckla elevernas CMC och relaterade undervisnings- och bedömningsmetoder) och läromiljöer (elevernas CMC-utveckling genom olika former av undervisningsdesign, bedömningsstrategier och formella/informella/icke-formella inlärningskontexter).

Multimedia

Multimodal analys av interaktion och lärande

Forskargruppen bedriver forskning om lärande som social praktik inom formella och informellt organiserade miljöer. Inom gruppen genomförs teoretiska och empiriska studier av interaktion, kommunikativa praktiker och resurser för lärande. Forskningen omfattar en metodisk bredd med interaktionsanalys, multimodal textanalys och etnografi i autentiska läropraktiker.

Organisationspedagogik

Organisationspedagogik

Forskargruppen organisationspedagogik är ett av de ledande områdena i svensk pedagogisk forskning med inriktning mot arbete och arbetsliv. Organisationspedagogiken anknyter internationellt till områdena workplace learning, organizational learning och learning organization.

Flykting Syrien

Pedagogik och hälsa

I forskningsmiljön Pedagogik och hälsa fokuseras studier av lärande, kunskapsutveckling, meningsskapande och påverkan, samt dessa processers förutsättningar inom fälten vård och omsorg, hälsa och folkhälsa.

Lärare i skola mostphotos

Skolors organisering, utveckling och ledning

Forskargruppen fokuserar skolors och förskolors styrning, ledning, organisering och ledarskap och medverkar till att bygga kunskap om dessa fenomen i såväl nationella som internationella sammanhang. I internationella sammanhang brukar forskningsfältet benämnas Educational leadership, management and administration.

Naturvetarna Daniel Lövheim

Utbildningshistoria och utbildningssociologi

Forskargruppen bärs upp av ett gemensamt intresse för skola, utbildning och samhällsförändringar. Flera av oss har en tydlig utbildningshistorisk profil, andra har ett uttalat utbildningssociologiskt perspektiv. Men här finns också exempel på forskning som närmar sig den utbildningspolitiska arenan via skolledningsdiskurser och aktuella samhällsutmaningar.

Mostphotos

Vuxnas lärande

Forskargruppen intresserar sig huvudsakligen för vuxnas lärande i såväl organiserade former som t.ex. vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning som i människors vardagsliv och arbetsliv samt villkoren för deltagande och övergångar mellan olika utbildningsformer, mellan utbildning och arbetsliv och fritid. I forskargruppens verksamhet ingår studier av vuxna i alla åldrar såväl unga vuxna som äldre.

Yrkesutbildning Katarina Lagercrantz

Yrkeskunnande och lärande

Vocational education and training (VET) - som på svenska blir Yrkeskunnande och lärande (YL) - är ett väletablerat internationellt forskningsområde som idag uppmärksammas på flera plan i relation till frågor om yrkeskunnande, kvalifikationer och kompetenser.