Mingel när nätverket för organisationpedagogik träffades.
Mingel när nätverket för organisationpedagogik träffades.

Den 11 november hade forskningsområdet Organisationspedagogik en nätverksträff. Syftet var att utbyta erfarenheter mellan lärosäten som arbetar med samma forskningsteman och att söka framtida utmaningar.

De lärosäten som är med i nätverket är Linköpings universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

Bland aktiviteterna på programmet fanns också en genomgång om forskningen inom området, och en diskussion om framtida utmaningar för forskningen.

Presentation av forskningsmiljöerna i nätverket

Linköpings universitet

Maria Gustavsson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, presenterade forskningsmiljön Arbete och arbetsliv, som hon tillhör.

De forskar bland annat om:

 • Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet
 • Hälsa och rehabilitering
 • Förändringsarbete inom och mellan organisationer
Ett viktigt nav i forskningen är Helix competence center i Linköping.
Ett viktigt nav i forskningen är Helix competence centre i Linköping.

Ett aktuellt tema för dem idag är hållbar utveckling inom organisationer, och det handlar också om civilsamhällets organisationer. Till de senare ansluter allt mer organisationer som arbetar med flyktingar och migranter. Andra viktiga teman är hälsa och ohälsa i arbetslivet, och tillväxt och utveckling i småföretag.

Forskningsområdet har en koppling till Helix competence centre vid Linköpings universitet.

Mer om deras forskning:
Arbete och arbetsliv vid Linköpings universitet

Umeå universitet

Ola Lindberg, lektor, Umeå universitet, presenterade forskningsområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv, LOA, som han tillhör vid Pedagogiska institutionen.

Ett aktuellt forskningsprojekt är Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv. Foto: Mostphotos
Ett aktuellt forskningsprojekt med finansiering från Forte är Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv. Foto: Mostphotos

Ola berättade att några viktiga teman för dem är följande:

 • Reflektion, det vill säga, hur de reflektiva förmågorna utvecklas
 • Övergångar mellan utbildning och arbete
 • Lärande och förändringsprocesser, exempelvis inom polisen, vård/läkare, akademin, byggnadsarbetare, idrott
 • Ledarskapande inom utbildning och högre utbildning

Mer om deras forskning:
Forskning om ledarskap, organisation och arbetsliv

Stockholms universitet

Jon Ohlsson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, presenterade forskningsområdet Organisationspedagogik, som han tillhör vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Ett aktuellt forskningsprojekt med finansiering från AFA är Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?
Ett aktuellt forskningsprojekt med finansiering från AFA är Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? Foto: Roland Cox

Några viktiga teman de forskar om är följande:

 • Lärande och kompetensutveckling för människor på arbetsplatser
 • Ledarskap/delat ledarskap
 • Organisationsförändringar
 • Hur vi kan organisera oss för att lära och utvecklas
 • Identitet

Jon berättade att de särskilt har ett intresse för frågor som inte är på agendan idag. Här nämnde han frågan om lärande där han önskar se en renässans tillbaks till ett genuint intresse för mänsklig lärande, som en motvikt till en instrumentell hållning till lärande som tenderar att vara dominerande i många sammanhang. Jon nämnde också att deras forskning är processinriktad.

Mer om deras forskning:
Organisationspedagogik

Forskningsöversikter om arbete, arbetsliv och ledarskap

Arbete och arbetsliv

Maria Gustavsson och Camilla Thunborg.
Maria Gustavsson och Camilla Thunborg.

Camilla Thunborg och Maria Gustavsson berättade om en forskningsöversikt de har gjort inom området pedagogik med fokus på arbete och arbetsliv. De valde att titta på vilka doktorsavhandlingar som har skrivits under perioden 2005-2015. Av de 702 avhandlingar som publicerats under perioden var 87 inom området arbete och arbetsliv.

Några teman de identifierade var följande:

 • Rekrytering inom akademin
 • Kompetens och kompetensutveckling
 • Hur man leder under krävande situationer
 • Ledarskapsutveckling
 • Övergångar mellan utbildning och arbete

Några områden de saknade var exempelvis innovation och mångfald som de tror att det kommer fler avhandlingar om, eftersom det idag är två viktiga ämnen som det finns intresse för i samhället.

Studien är publicerad i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige, nr 3-4 2016 med ett specialtema kring Pedagogik i arbetslivet (http://pedagogiskforskning.se/).

Ledarskap 

Oscar Rantatalo.
Oscar Rantatalo.

Oscar Rantatalo berättade om en forskningsöversikt om ledarskap som forskargruppen LOA vid Umeå Universitet gemensamt arbetat med. Översikten handlar om hur svenska avhandlingar om ledarskap ramat in ämnet och om skillnader mellan svensk och internationell forskning på området.

Bland annat konstaterades att svenska avhandlingar:

 • Tenderar att rama in ledarskap som en situerad process;
 • I stor utsträckning studerat ledarskap i offentlig sektor; och
 • Till största del består av kvalitativa undersökningar.

De konstaterade också att ett specifikt skandinaviskt ledarskap inte tenderar att diskuteras uttryckligen i avhandlingarna.

Studien är för närvarande in press och kommer att publiceras i tidskriften Nordiske Organisasjonsstudier (https://nos.portfolio.no/).

Framtida utmaningar för forskningen

 

En film från det avslutande momentet - Uppsummering och diskussion om framtida områden som behöver utforskas. Här sammanfattas några viktiga utmaningar för forskningen inom området pedagogik och arbetsliv.