Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.

Mostphotos

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner:

Vår gemensamma ambition är att tillsammans skapa en lärorik och utvecklande utbildning genom ett tvärvetenskapligt samarbete. För att uppnå denna ambition tar vi hänsyn till såväl akademisk och vetenskaplig kvalitet som till kursdeltagarnas yrkesmässiga erfarenheter och befattningens krav på att leda och utveckla pedagogisk verksamhet.

Genom olika undersökningar och samtal med både rektorer och huvudmän vet vi att vår utbildning är både berikande och utvecklande, och att vi genom utbildning förmår stärka våra kursdeltagares säkerhet i och förmåga att utöva ledarskap i komplexa verksamheter.

Utbildningen leds av utbildningschef Pia Skott och för samordningen av de olika institutionernas bidrag i utbildningen finns en styrgrupp med representanter från samtliga fyra medverkande institutioner.

Skepparholmen

Skepparholmen - "vår" kursgård i Nacka

Rektorsprogrammets internat är förlagda på Skepparholmen i Nacka. 

skepparholmen.se

 

Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på förmåga att agera i komplexa verksamheter. Det är vanligt att ledarskapet tillskrivs en väsentlig roll i förklaringar av skolors framgång, men också i skolors uteblivna framgångar. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet syftar till att främja det kunnande som är väsentligt för att kompetent agera som chef och ledare i pedagogisk verksamhet.

Vi tar skolledarskapets väsentliga och sammanflätade roller på allvar i vårt program: att verka som myndighetsutövare; att vara chef och arbetsledare; att vara verksamhetsutvecklare och kvalitetsansvarig; samt att vara en verksamhetsnära pedagogik ledare för pedagogisk verksamhet. Det är vårt tvärvetenskapliga samarbete och upplägg som möjliggör en undervisning med relevans, bredd och djup för skolans och förskolans ledare för deras komplexa roller och verksamheter.

Innehåll

Rektorsprogrammet bedrivs som en professionsstärkande utbildning på akademisk och vetenskaplig grund. Undervisningen byggs upp kring möten mellan professionens och befattningens krav samt kursdeltagarnas erfarenheter, och den forskning och de relevanta kunskapsområden som kännetecknar de akademiska disciplinerna.

Programmet baseras på en ömsesidighet mellan profession och akademi. Att förstå, kritiskt granska och förmåga att kompetent handla i rektorers och förskolechefers komplexa praktiker kan ses som vår gemensamma strävan. De lärare som verkar inom programmet är högt kvalificerade, och såväl huvudmän som kursdeltagare ges möjligheter till inflytande i programmet.

Undervisningens upplägg

Utbildningen omfattar sammanlagt 30 högskolepoäng på avancerad nivå och löper under en treårsperiod med en delkurs om 10 hp per år, i en studietakt som motsvarar dryg kvartsfart. Utbildningen består av följande kurser:

 • Skoljuridik och myndighetsutövning
 • Styrning, organisering och kvalitet
 • Skolledarskap – pedagogiskt ledning

Undervisningen består av totalt 34 heldagar som är internatförlagda, men också av seminarier som oftast är förlagda till universitetet lokaler. Den kursgård vi normalt använder i programmet är Skepparholmen i Nacka. Undervisningen är varierad och anpassas efter de sex olika kursmomenten, och den kan ske i form av seminarier, föreläsningar, kvalificerade diskussioner, case-studies, tillämpningsövningar, workshops, gensvarsarbete, reflektivt skrivande etc. Undervisningen innefattar också professionshandledning med ett verksamhetsutvecklande syfte.

Samtliga kursmoment är avsedda att bilda en helhet tillsammans med de övriga. Varje moment innefattar också verksamhetsutvecklande inslag så att kursdeltagarna ska kunna använda kunskaper och färdigheter för att bättre förstå, analysera och utveckla egen verksamhet och praktik. Utöver undervisningen förutsätts att deltagarna kan disponera tid för hem- och examinationsuppgifter, litteraturstudier och arbete knutet till webplattform.

Forskningsanknytning

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet är forskningsanknuten och kunskapsbaserad. Vi vill ge våra kursdeltagare bästa möjliga förutsättningar att själva forma sina egna kunskapsbaserade ledarskap. Vår ambition är att stärka reflektiva, argumentativa och praktiska förmågor knutna till professionens och befattningens krav. Skälet till detta är att det inte finns färdiga manualer för skolledarskap. Att utöva kompetent ledarskap handlar snarare om kunskaper (veta-att), förmågor (veta-hur), inställning (vilja-att) och omdöme (veta-när).

 

Det är huvudmannen som anmäler skolledaren för Rektorsutbildningen via ett formulär. Huvudman måste logga in med BankID för att göra en anmälan.

Anmälningsperioden för Rektorsprogrammet:

 • 15 mars till 15 april inför höstterminsstart
 • 15 september till 17 oktober inför vårterminsstart

Innan du går till anmälan, ta reda på följande om skolledare:

 • Skolledarens personnummer
 • Sammanlagd tid med skolledaruppdrag
 • Högsta utbildningsnivå
 • Examen (inklusive antal poäng/ högskolepoäng)

Anmälan till Rektorsprogrammet

 

Du hittar information om scheman och kursernas innehåll i utbildningskatalogen:

Rektorsprogrammet VT2023

 

Av erfarenhet vet vi att mycket kan hända under de tre år studierna vid Rektorsprogrammet pågår. För att kunna nå dig med rätt information, och även undvika onödiga faktureringar, ber vi dig höra av dig till Rektorsprogrammets kansli om du behöver göra uppehåll eller avbrott i studierna, eller har förändrade kontakt- eller arbetsuppgifter.

Studieavbrott

Ibland kan det finnas skäl att avbryta studierna på obestämd tid. Anmälan om studieavbrott görs av deltagaren tillsammans med huvudmannen genom att fylla i en blankett på webben. Om du behöver göra ett avbrott, kontakta Rektorsprogrammets kansli. Det är möjligt att återuppta studierna efter ett avbrott om det sker inom rimlig tid. Hör av dig till kansliet för att diskutera möjligheten till återupptagande av studierna efter avbrott.

Studieuppehåll

Ansökan om studieuppehåll görs en termin i taget för max två terminer. Ansökan görs av deltagaren tillsammans med huvudmannen genom att fylla i en blankett på webben. Om du behöver göra ett uppehåll, kontakta Rektorsprogrammets kansli. Även återupptagande av studierna sker genom att ta kontakt med Rektorsutbildningens kansli.

Byte av huvudman

I samband med byte av huvudman behöver en anmälan göras av den blivande huvudmannen. Kontakta Rektorsutbildningens kansli så snart en ny anställning är på gång för att få en länk: rektorsprogrammet@edu.su.se.

 

Det är inte bara anmälan till programmet som huvudmannen åtar sig att göra, utan också att finansiera den internatförlagda utbildningen.

Vi på Stockholms universitet ordnar möten och träffar med huvudmännen varje termin. Syftet med dessa är inte endast att informera om Rektorsprogrammet utan ser huvudmännen som en viktig samtalspartner kring frågor om programmets kvalitet, utveckling och effekter.

För dig som står inför att anmäla en skolledare till Rektorsprogrammet kan det vara bra att överväga följande saker:

Inför anmälan till programmet

Rektorsprogrammet är ingen konferensverksamhet. Det är en akademisk utbildning på avancerade nivå som kräver studier och inlämning av uppgifter som examineras. Planera för att utbildningen tar i anspråk upp till en dag i veckan. Inför anmälan är det bra att man tillsammans med berörda skolledare överväger hur man ska kunna skapa utrymme för studierna. Det är av största vikt att man förbereder sig själv och sina medarbetare för studierna.

Under programmet

En framgångsfaktor är att kursdeltagare kan skapa sig utrymme för studier. Under programmet är det bra om huvudmannen har kontakt med sina kursdeltagare för att stämma av hur studierna går. Vi anordnar också dialogmöten där vi diskuterar angelägna frågor med huvudmännen.

Efter programmet

Våra kursdeltagare vittnar ofta hur vårt program stärker dem i sin befattning och profession i flera avseenden. Det kan vara värt att överväga hur deras förmågor och kunnande kan komma till sin rätt i organisationen. Stockholms universitet erbjuder utbildning som kan vara intressant för skolledarens fortsatta utveckling. Det finns även möjlighet till fortsatt nätverkande i de alumnaktiviteter och konferenser som erbjuds.

Meddela eventuella förändringar för din studerande skolledare

Det är mycket viktigt att du som huvudman meddelar eventuella förändringar för din studerande skolledare, såsom studieavbrott, studieuppehåll eller byte av huvudman. 

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledare (274 Kb)

 

1. Vad är Rektorprogrammet?

Rektorsprogrammet är en statlig uppdrags- och befattningsutbildning som ges på uppdrag av Skolverket. Utbildningen syftar till att ge rektorer i förskola och skola, eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten. Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng.

2. Vilka får gå Rektorsprogrammet?

Alla rektorer, biträdande rektorer i förskola och skola eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som arbetar i läroplanstyrd verksamhet och som inte tidigare gått den statliga befattningsutbildningen för rektorer och har med mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

3. Är det möjligt att studera och arbeta samtidigt?

Att läsa Rektorsprogrammet innebär att studera och arbeta samtidigt. Utbildningen genomförs som en integrerad del av arbetet och beräknas ta en dag per vecka i anspråk.

4. Kan jag lämna in examinationsuppgifter på engelska?

Skriftliga examinationer sker på svenska, men inom vissa kurser kan lärare tillåta att engelska används vid muntliga examinationer.

5. Vad innebär studier på avancerad nivå?

Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildning på avancerad nivå ska ge studenterna:

 • fördjupade kunskaper,
 • ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utvecklad förmåga och förutsättningar att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat arbete.

6. Vilket stöd finns vid akademiskt skrivande på avancerad nivå?

Deltagarna på Rektorsprogrammet erbjuds varje termin en workshop i akademiskt skrivande på avancerad nivå av programmets lärare.

7. Hur anmäler man sig?

Skolledaren kan inte själv anmäla sig utan det ska huvudmannen göra till Skolverket.
www.skolverket.se/rektorsprogrammet

8. Vem bekostar utbildningen?

Staten betalar lärosätenas utbildningskostnader medan huvudmannen betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen betalar också resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.

9. Kan jag gå Rektorsprogrammet om jag har gått den gamla rektorsutbildningen?

Nej, tyvärr. Önskar du stärka ditt pedagogiska ledarskap finns möjlighet att gå: Fortbildning för rektorer

10. Vad menas med obligatoriet?

Nyanställda rektorer, efter den 15 mars 2010 (SFS: 2009:1521), ska påbörja Rektorsprogrammet snarast möjligt efter att anställningen påbörjats och den ska vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen.

11. Finns möjlighet att ta en paus från studierna?

Deltagare i Rektorsprogrammet kan ansöka om studieuppehåll. Det beviljas för en termin i taget, max två terminer. Om du behöver göra ett studieuppehåll, kontakta Rektorsprogrammets kansli på rektorsprogrammet@edu.su.se

12. Hur meddelar jag avbrott från studierna?

Om du behöver göra ett studieavbrott, kontakta Rektorsprogrammets kansli på rektorsprogrammet@edu.su.se 

13. Vad händer med studierna när jag byter huvudman

När deltagare byter huvudman behöver Rektorsprogrammets kansli få vetskap om det snarast. Det står mellan huvudmannen och deltagaren att bestämma vem som meddelar att en deltagare inte längre jobbar hos en huvudman. Om deltagaren är mellan jobb kan man gå programmet i 6 månader utan huvudman. Om så är fallet behöver deltagaren omgående meddela Rektorsprogrammets kansli det. Du når Rektorsprogrammets kansli på: rektorsprogrammet@edu.su.se.

14. Vilka utbildningsalternativ finns efter Rektorsprogrammet, om jag önskar läsa mer?

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett flertal utbildningsvägar för dig som är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning. Till exempel Fortbildning för rektorer 7,5 hp och Masterprogram i pedagogik. Det finns även fristående kurser med relevans för ledarskap inom förskola, skola och utbildning. För mer information se respektive kurshemsida. För kursdeltagare i Rektorsprogrammet finns ett särskilt alumnnätverk. Där erbjuds du att delta i föreläsningar och kurser samt nätverka med gamla och nya kontakter. 

15. Vad kostar det att gå Rektorsprogrammet?

Huvudmannen står för kostnaderna för internat, litteratur och resor. De ungefärliga kostnaderna per läsår är: 10 000-13 500 kr för internaten och ca. 1500-2000 kr för litteraturen. Individuella resekostnader tillkommer.

På denna sida