Masterprogrammet i pedagogik har varit föremål för utveckling och till höstterminen 2017 startar utbildningen med ett delvis nytt upplägg och innehåll. En masterexamen i pedagogik ger dig behörighet för forskarstudier samt en vetenskaplig grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras. Utbildningen tränar förmågan till analys, kritisk bedömning samt att använda olika forskningsmetoder och att producera och värdera vetenskapliga texter. Dessa förmågor är viktiga om du exempelvis vill arbeta med kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete eller i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Programmet omfattar 60 hp obligatoriska kurser, 30 hp valbar studiegång och 30 hp masteruppsats. De obligatoriska kurserna behandlar centrala pedagogiska frågeställningar som rör individers, grupper och organisationers förändrings- och lärandeprocesser i ett samhälleligt och internationellt perspektiv. Du får studera pedagogikens idéhistoriska rötter, samhälleliga maktaspekter, styrning och ledarskap samt fördjupa din vetenskapliga kompetens genom kurser i vetenskapsteori och genom specialiseringar i analystekniker. Du deltar även under en termin i en forskningsgrupps seminarieverksamhet på institutionen. Under första terminen väljer du en fördjupning inom programmet. Vi erbjuder fyra olika studiegångar om 30 hp vardera med olika pedagogiskt fokus:

Studiegång

Studiegång - Hälsa
Studiegång - Karriärutveckling och vägledning
Studiegång - Organisationspedagogik, lärande och ledarskap
Studiegång - Skola, utbildning och samhällsförändringar

 

Efter första terminen blandas obligatoriska kurser med kurser inom valbar studiegång. Ämnet pedagogik är gemensam bas men kurserna är mestadels utformade så att du kan anknyta till ditt eget verksamhets/intresseområde. Avslutningsvis skriver du under handledning ett examensarbete.

Programmet leder till en masterexamen i pedagogik med möjlighet att ansöka om en examen med inriktning i respektive studiegång. Programmet ges både på hel- och halvfart.

Programmet erbjuds som campusförlagd utbildning och vi värnar om kvalitativt viktiga undervisningsformer som främjar dialog och diskussioner. Vi försöker emellertid hålla nere antalet obligatoriska moment och antalet fysiska sammankomster och/eller erbjuda videoinspelningar av exempelvis föreläsningar. Detta innebär att fasta tidpunkter blir viktiga men platsen för deltagandet kan variera. Ett utvecklingsprojekt pågår också, där vi arbetar med att hitta former för att möjliggöra deltagande på distans, vilket innebär att man bör vara beredd att göra sig tillgänglig för detta vare sig dessa sker fysiskt eller via distansteknik som Skype, AdobeConnect. Det kan även förekomma seminarier och arbete som studenter organiserar själva på plats/sätt som passar just dem. Vår målsättning är sålunda att vara tillmötesgående och möjliggöra studenters deltagande men att formerna för deltagandet varierar mellan kurserna.

 

Masterprogram i pedagogik (SPEKO), 120 hp

Avancerad nivå
Programmet startar HT17, Period 1
Studietakt 100%/50%
Särskild behörighet Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Ansökan och utbildningsplan

Ansökan och utbildningsplan

Välkomstbrev  Välkomstbrev HT17 (692 Kb)
Programansvarig Carina Carlhed
Studievägledare Eva Ahlzén
Administration E-post: avancerad@edu.su.se