Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Skolan utsätts idag för omfattande förändringar och utmaningar som ställer krav på ett skolutvecklande förändringsledarskap där även lärares kunnande och lärande men också elevers inkludering och skolresultat kommit att bli rektors angelägenhet. Detta prestationsorienterade fokus ska dessutom grundas alltmer i kunskap och analys, relevant forskning och i vetenskapliga förhållningssätt, och allt mindre i tycke, ledarstil och smak.

Det är dessa utmaningar som fokuseras och problematiseras i Fortbildning för rektorer. Fortbildningen syftar till att rusta rektorer för kvalificerade pedagogiska ledarskap i enlighet med skollag och läroplaner, och för den forskningsanknytning och de vetenskapliga förhållningssätt som har kommit att bli centrala för skolledning, skolutveckling och kvalitetsarbete.

Hur förhåller sig fortbildningen till Rektorsprogrammet?

Fortbildningen utgör en naturlig fortsättning på Rektorsprogrammet, men har ett något annat innehåll och upplägg. Rektorsprogrammet är en generell befattningsutbildning för rektorer och förskolechefer som syftar till att kvalificera kursdeltagarna till den befattningar som de redan har. Fortbildning för rektorer förutsätter detta kunnande, och fokuserar specifikt rektors pedagogiska ledarskap, villkor för samt skärpta krav på detta ledarskap. Detta innebär ett innehållsligt fokus på rektor som ledare och utvecklare av pedagogisk verksamhet på sätt som kommer elever tillgodo. Rektors roll i och ansvar för kvalitet i lärmiljö och undervisning, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, kollegialt praktiskt lärande och inkluderingsarbete utgör centrala teman.

Fortbildning för rektorer syftar till att främja forskningsanknutna verksamhetsnära pedagogiska ledarskap och de vetenskapliga förhållningssätt som rektorer behöver utveckla för att leda kvalitetsarbete och förändringsprocesser. Under fortbildningen ges kursdeltagarna möjlighet att bjuda in nyckelpersoner från den egna organisationen till en utvecklingskonferens som syftar till att främja verksamhetsutveckling vid den egna skolan.

Målgrupp – rektorer som gått befattningsutbildning

Fortbildningen är en fördjupningskurs som kan sökas av rektorer som har genomgått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över två terminer.

Staten betalar själva fortbildningen, men huvudmannen står följande kostnader:

  • Lön under fortbildningen
  • Kurslitteratur
  • Kostnader i samband med internat: 4 internat a 2 dagar.

Nästa ansökningsperiod är våren 2018 med kursstart hösten 2018.

Anmälan sker av huvudmannen via Skolverkets hemsida. 

 

Schema och preliminärt innehåll HT17/VT18

Datum Aktivitet/Plats Rubrik och Innehåll
25 september

van der Nootska Palatset
Adress: S:t Paulsgatan 21, Stockholm

Introduktionsdag (9.00-16.00)
9-10 november

Internat I

Näsby slott, Täby

Att utöva och samordna pedagogiskt ledarskap

22-23 januari

Internat II

Näsby slott, Täby

Att leda skolans pedagogiska processer och praktiker
15-16 mars

Internat III

Näsby slott, Täby

Kvalitetsarbete och rektors ledaridentitet
3-4 maj

Internat IV

Näsby slott, Täby

Kommunikation och förändring

 

Kursansvar och lärare ht 2017/vt 2018

Pia Skott, (kursansvarig) pia.skott@edu.su.se

Administration

Servicecenter för Rektorsprogrammet hanterar all administration kring fortbildningen

Frågor om fortbildningen kan mailas till: rektorsprogrammet@edu.su.se