Kursen är en statlig fortbildning för verksamma förskolechefer. Utbildningen inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor i syfte att stärka förskolechefens förmåga att leda, analysera och utveckla pedagogisk verksamhet i förskolan inriktad mot barns utveckling och lärande och i enligt med det ansvar som tillkommer befattningen.

Kursen belyser de mål och riktlinjer som styr förskolan, och det ansvar som tilldelas förskolechefen knutet till myndighetsutövning, rättighets- och inkluderingsfrågor; pedagogiskt ledarskap med fokus på barnnära ledarskap, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete; samt kommunikation och samverkan med tydligt fokus på verksamhetens mål, processer och resultat.

Utbildningen är utformad i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen av lärare och forskare med särskild kompetens inom ämnesområden som rör styrning, ledarskap och pedagogisk verksamhet inom såväl skola som förskola.

Målgrupp, anmälan och kursstart

Målgruppen är verksamma förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande. Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng på grundnivå och genomförs under två terminer, huvudsakligen förlagd till internat.

Förskolechefer som är intresserade av att gå fortbildningen ska ta kontakt med sin huvudman. Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Det står huvudmannen fritt att välja något av de lärosäten som Skolverket tecknat överenskommelser med. Antagning till fortbildningen görs därefter av respektive lärosäte.

Kostnad

Staten betalar fortbildningen.

Huvudmannen står för:

  • lön under fortbildningstiden
  • resor till internat och seminariedagar
  • kostnader för internat

 

Nästa ansökningsperiod är 15 mars tom 18 april.

Anmälan sker av huvudmannen via Skolverkets hemsida.

 

Schema och preliminärt innehåll H17/V18

Datum Aktivitet/Plats Rubrik och Innehåll
9 oktober Stockholms universitet Introduktionsdag (kl. 9-16). Naturhistoriska riksmuseet, Lilla hörsalen kl. 9-12, Institutionen för pedagogik och didaktik kl. 13-16 (sal 2411, 1503, 2431).
9-10 november

Internat I
Säby Säteri

Förskolans uppdrag och förskolechefens ansvar. Start 9 nov. kl. 9.30 till 10 nov. kl. 16.00.
 

28 november

Workshop
Stockholms universitet

Workshop i akademiskt skrivande. Institutionen för pedagogik och didaktik (sal 2403, 2511, 2519). Anmälan till kl 9.00-12.00 eller 13.00-16.00. Mer information om anmälan vid upptakten.
18-19 januari Internat II
Säby Säteri

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling för barns lärande. Start 18 jan. kl. 9.30 till 19 jan. kl. 16.00.
 

15-16 mars Internat III
Säby Säteri

Pedagogiskt ledarskap i samverkan. Start 15 mars kl. 9.00 till 16 mars kl. 16.00.
 

17-18 maj Internat IV
Säby Säteri

Att leda utvecklings- och förändringsarbete, kursdeltagarna har ordet (seminarium och avslutning). Start 17 maj kl. 9.00 till 18 maj kl. 12.30.
 

 

Kursens innehåll och mål

Som ett resultat av kursen ska kursdeltagarna kunna:

  • visa god kunskap om de mål, riktlinjer och grundläggande värden som konstituerar och styr förskolan, och särskilt de krav som ställs på och ansvar som tilldelas förskolechefen vad gäller att leda pedagogisk verksamhet;
  • redogöra för, diskutera och tillämpa begreppen pedagogiskt ledarskap både som krav och som ledarskapshandlingar, samt dess betydelse för förskoleverksamhet med fokus på barns inkludering och lärande,
  • redogöra för och tillämpa teorier och begrepp för att förstå barns inkludering och lärande i förskolans verksamhet från ett barnnära ledarskapsperspektiv, samt
  • visa god kunskap om hur man i samverkan med personal kan kartlägga, organisera och genomföra verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.

Kursansvar och lärare ht 2017/vt 2018

Monica Söderberg-Forslund, kursansvarig: monica.soderberg-forslund@edu.su.se

Lena Aronsson: lena.aronsson@buv.su.se

 

Administration

Servicecenter för Rektorsprogrammet hanterar all administration kring fortbildningen.

Frågor om fortbildningen kan mailas till: rektorsprogrammet@edu.su.se