Vad är learning studies?


Learning Study är en modell för praxisutvecklande forskning och kompetensutveckling där lärare i samverkan med forskare genomför kunskapsutvecklande didaktiska experiment. SLS omfattar såväl forskning som kompetensutveckling och utbildning med fokus på att åstadkomma lärande inom olika kunskapsområden. Inom ramen för SLS utformas lektioner och uppgifter i anslutning till specifika lärandeobjekt.

Syftet med en Learning Study är att förbättra undervisningen i betydelsen åstadkomma större måluppfyllelse angående det lärandeobjekt studien avser. Detta prövas genom att jämföra elevernas kunskaper före och efter försökslektionen. Genom att delta som lärare i Learning Studies utvecklar man sin förmåga att analysera lärandemål och undervisning utifrån innehållsliga aspekter, utforma undervisning med utgångspunkt i målen samt bedöma elevernas kunskapsutveckling inom det område studien gäller. Därtill får man erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete samt orientering om relevant ämnesdidaktisk forskning. De lärare som samtidigt går en magisterutbildning får också fördjupade teoretiska kunskaper om ämnesområdet, lärande, bedömning och praxisutvecklande forskning.

Med utgångspunkt i den japanska Lesson Study-traditionen (där lärare tillsammans utvecklar undervisningen) utvecklade forskargrupper i Hongkong och Göteborg den modell som kommit att kallas Learning Studies (Marton, 2005, Marton och Ling, 2007) .

Modell för att utveckla undervisningen


Modellen är samtidigt en form för kompetensutveckling, pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete och forskning. Några huvuddrag i modellen är:

  • lärare och forskare tillsammans designar och vidareutveckla en lektion (lärarna ska stå för designen) i anslutning till ett specifikt lärandeobjekt
  • ett teoribaserat undervisningsexperiment
  • elevernas kunskaper "mäts" före och efter och resultaten ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av undervisningen

En viktig aspekt av Learning Studies är att det inte är forskarna som designar undervisningen utan lärarna, som dock måste tillägna sig ett teoretiskt perspektiv för att kunna knyta undervisningsplaneringen till det eftersträvade målet (lärandeobjektet).

Elevers kunskapsutveckling i fokus


Stockholm Learning Studies utgår från den modell som utvecklats inom ’Learning Studies’ med en stark betoning på lärandeobjekt i anslutning till utvecklingen av ämnesspecifika förmågor och kompetenser (t.ex. förmåga att arbeta med modeller i naturvetenskap eller utveckling av historiskt medvetande i historia, eller av en förmåga att leva i ett mångkulturellt samhälle i samhällskunskap) samt innehållsanalys (poängteras genom att ämnesdidaktiker och ämnesteoretiker medverkar som forskare). Pedagoger, didaktiker, ämnesteoretiker, ämneslärare utvecklar lärandeobjektet som ett gemensamt forskningsobjekt (i anslutning till den specifika ämneskompetens som lärandeobjektet är relaterat till). Det finns därigenom både ett forskningsintresse och ett undervisningsintresse för en fördjupad förståelse för lärandeobjektet. Stockholm Learning Studies lägger också stor vikt vid att utveckla redskap och metoder för att bedöma elevernas kunskapsutveckling.

Experimentlektioner


I SLS prövas olika kunskapsuppgifter och lektionsuppläggningar i förhållande till ett målrelaterat teoretiskt grundat lärandeobjekt. Det kan beskrivas som ett praktiskt experimenterande där olika utformningar av undervisningen analyseras i relation till elevernas kunskapsutveckling. Förutom det konkreta utvecklingsarbetet kan också generell kunskap utvecklas angående:

  • kunskapsmålens innebörd
  • elevers lärande
  • lärandeproblem
  • utformning av undervisning
  • bedömning av kunnande

Samverkande institutioner


Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för Stockholm Learning Studies.

Övriga medverkande institutioner är:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap (UHS)
Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP)

Kontakt


Samordningsansvariga

Inger Eriksson, Institutionen pedagogik och didaktik
Tfn: 070-299 50 53
E-post: inger.eriksson@edu.su.se

Ingrid Carlgren, Samhällsvetenskapliga fakulteten
E-post: ingrid.carlgren@inca.su.se

Ansvarig för nätverket för examensarbeten

Gabriella Höstfält, Institutionen för pedagogik och didaktik
Tfn: 08-1207 6375
E-post: gabriella.hostfalt@edu.su.se